“ปานปรีย์” เซ็นตั้ง 8 อรหันต์ นั่งคณะที่ปรึกษารองนายกฯ

08 พ.ย. 2566 | 13:40 น.

รองนายกฯ “ปานปรีย์”เซ็นแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของรองนายกฯ 8 คน ทั้งอดีตปลัดกระทรวง ภาคเอกชน นักวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย ธุรกิจระหว่างประเทศ และการต่างประเทศ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของรองนายกฯ (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร) จำนวน 8 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป 

สำหรับคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของรองนายกฯ นายปานปรีย์ นั้น มีรายละเอียดว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรองนายกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ 

ดังนั้น จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของรองนายกฯ รวม 8 คน ดังนี้

  1. นายนรชิต สิงหเสนี
  2. นายพนา จันทรวิโรจน์
  3. นางจันทวรรณ สุจริตกุล
  4. ศาสตราจารย์ อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
  5. นายอาร์ม ตั้งนิรันดร
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาสกร ธรรมโชติ
  7. นายสุรพล สร้างสมวงษ์
  8. นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์
     

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาของรองนายกฯ ให้มีหน้าที่ศึกษาข้อมูล ให้คำปรึกษา เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาและกำกับของรองนายกฯ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจ ของรองนายกฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของรองนายกฯปานปรีย์ คณะนี้ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา โดยเฉพาะอดีตข้าราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งนักวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย ธุรกิจระหว่างประเทศ และการต่างประเทศ เช่น นายนรชิต ซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และทูตยูเอ็น ที่นิวยอร์ก เป็นต้น