เลือกตั้งอบต. 2564 วันนี้กี่โมง เช็คเงื่อนไขคุณสมบัติตรวจสอบสิทธิด่วน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 พ.ย. 2564 เวลา 20:03 น. 4.3k

เลือกตั้ง อบต. 2564 วันนี้กี่โมง หลัง กกต. กำหนดลงคะแนน นายก อบต. และ สมาชิก ส.อบต. เพียงวันเดียว เช็คเงื่อนไขคุณสมบัติ ด่วนที่นี่

เกาะติดเลือกตั้งอบต. 2564 จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิก ส.อบต.) เพียงวันเดียว คือ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าแต่อย่างใด 

ฐานเศรษฐกิจ พาไปทบทวนคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. พร้อมเปิดขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบต.ปีนี้กันอีกครั้ง 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบต.2564

 

1.มีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง คือ บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 30 พ.ย.2546

 

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง คือ บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งก่อนวันที่ 29 พ.ย.2563

 

 

 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.ปีนี้ได้ที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ หรือ คลิกเข้าที่

เว็บไซต์ www.ect.go.th รวมถึงทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote ในระบบ iOS และระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่  iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th

 

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564

1.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

 

2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

 

3.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

4.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 

5.มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  

 

 

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งอบต. 2564 

1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง พร้อมจำลำดับที่ไว้เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ กปน.

 

2.วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

 

3.ยื่นหลักฐานแสดงตน

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • บัตร หรือ หลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน

พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ 

4.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ลงลายมือชื่อ หรือ พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือบนต้นขั้วบัตร

  • รับบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (สีแดง) 
  • รับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (สีน้ำเงิน) 

5.เข้าคูหา ทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง

  • ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตรสมาชิก อบต.โดยเลือกได้ตามจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตพึงมี
  • ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกนายก อบต. ได้หมายเลขเดียว 
  • หากไม่ประสงค์เลือกใครให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้ใด
  • พับบัตรเลือกตั้ง 

 

 

เลือกตั้ง อบต.2564

6.หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง โดยตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งให้ถูกประเภท ก่อนหย่อนบัตรด้วยตนเอง

7.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนออกจากคูหา.

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง