รู้ก่อน! เลือกตั้งอบต. 2564 สรุปไว้ให้ครบ อะไรทำได้-ทำไม่ได้

26 พ.ย. 2564 | 19:04 น.

เลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.2564 ผู้มีสิทธิลงคะแนน-ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.-สมาชิกสภา อบต. อะไรทำได้-ทำไม่ได้ สรุปไว้ให้ครบที่นี่

งวดเข้ามาทุกขณะสำหรับการเลือกตั้งอบต. 2564 ที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ก่อนเข้าคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกสภา อบต.) สำหรับผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีเรื่องใดบ้างที่ต้องรู้ และข้อพึงระวัง

ฐานเศรษฐกิจ รวมรวบมาไว้ให้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้

ข้อพึงระวังหลังเวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย.64 มีดังนี้ 

1.ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน (27 พ.ย. 2564) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (28 พ.ย. 2564)

2.ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (24.00 น. ของวันที่ 28 พ.ย. 2564)

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งอบต. 2564

1.ตรวจสอบรายชื่อ

  • ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

2.ยื่นหลักฐานแสดงตน

  • แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ

3.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่

  • บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (บัตรสีแดง)
  • บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (บัตรสีน้ำเงิน) 

4.ทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย ดังนี้

  • บัตรเลือกตั้ง นายก อบต. (บัตรสีแดง) เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน
  • บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. (บัตรสีน้ำงิน) เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี
  • หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง

5.หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง

  • นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

วัน-เวลาลงคะแนนเลือกตั้งอบต. 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

 

รู้ก่อน! เลือกตั้งอบต. 2564 สรุปไว้ให้ครบ อะไรทำได้-ทำไม่ได้

ข้อพึงระวังในวันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.2564

1.ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียง

2.ห้ามผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

3.ห้ามผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียง

4.ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

5.ห้ามผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

6.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

7.ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจากความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง

รู้ก่อน! เลือกตั้งอบต. 2564 สรุปไว้ให้ครบ อะไรทำได้-ทำไม่ได้

8.ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้ง ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้

9.ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้าง

ทั้งนี้ กกต.ขอย้ำเตือนให้ระมัดระวังอย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และหากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" หรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-8860, 0-2141-8579 และ 0-2141-8859 หรือศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444