กกต.ย้ำ“เลือกตั้ง อบต.”บัตรประชาชนหมดอายุใช้สิทธิ์ได้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 พ.ย. 2564 เวลา 7:18 น. 2.1k

กกต.ย้ำ “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.นี้ ผู้มีสิทธิ์เตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม บัตรประชาชนหมดอายุใช้สิทธิ์ได้ รับ “บัตรสีแดง” เลือกนายกฯ “บัตรสีน้ำเงิน” เลือกสมาชิก

วันนี้(26 พ.ย.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เชิญชวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง อบต. ทั้ง นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 นาฬิกา โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งแม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้ หรือ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

 

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ บัตรเลือกตั้งสีแดง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว 

บัตรเลือกตั้งสีน้ำเงิน สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

 

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

 


 

อย่างไรก็ตาม ก่อนใช้สิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับการคัดกรองหน้าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

แท็กที่เกี่ยวข้อง