เลือกตั้งอบต. 2564 วันไหน วันที่เท่าไร เวลากี่โมง เช็คได้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 1:01 น. 79.6k

เลือกตั้ง อบต. 2564 วันไหน วันที่เท่าไร หย่อนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง "นายก อบต.-ส.อบต." ได้ตั้งแต่กี่โมง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง สรุปรายละเอียดไว้ให้ครบที่นี่

เลือกตั้งอบต. 2564 จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิก ส.อบต.) เพียงวันเดียว คือ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าแต่อย่างใด 

ฐานเศรษฐกิจ พาไปทบทวนคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. พร้อมเปิดขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบต.ปีนี้กันอีกครั้ง 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบต.2564

1.มีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง คือ บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 30 พ.ย.2546

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง คือ บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งก่อนวันที่ 29 พ.ย.2563

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.ปีนี้ได้ที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ หรือ คลิกเข้าที่เว็บไซต์ www.ect.go.th รวมถึงทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote ในระบบ iOS และระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564

1.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

3.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

4.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

5.มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งอบต. 2564 

1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง พร้อมจำลำดับที่ไว้เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ กปน.

2.วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

3.ยื่นหลักฐานแสดงตน

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • บัตร หรือ หลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน

พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ 

4.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ลงลายมือชื่อ หรือ พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือบนต้นขั้วบัตร

  • รับบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (สีแดง) 
  • รับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (สีน้ำเงิน) 

5.เข้าคูหา ทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง

  • ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตรสมาชิก อบต.โดยเลือกได้ตามจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตพึงมี
  • ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกนายก อบต. ได้หมายเลขเดียว 
  • หากไม่ประสงค์เลือกใครให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้ใด
  • พับบัตรเลือกตั้ง 

6.หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง โดยตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งให้ถูกประเภท ก่อนหย่อนบัตรด้วยตนเอง

7.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนออกจากคูหา 

 

เลือกตั้งอบต. 2564 วันไหน วันที่เท่าไร เวลากี่โมง เช็คได้ที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง