เลือกตั้งอบต. 2564 ออนไลน์ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 พ.ย. 2564 เวลา 8:50 น. 2.9k

เลือกตั้งอบต. 2564 ออนไลน์ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง "นายก อบต.-สมาชิกสภา อบต." ลงทะเบียนเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่ 28 พ.ย.2564 นี้ ทำได้-ไม่ได้ อย่างไร ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่นี่

การเลือกตั้งอบต. 2564 เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนปีนี้ต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกันให้ดีซึ่งสามารถตรวจสอบได้หลายช่องทาง

โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อำนวยความสะดวกให้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพียงแค่กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักก็สามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทันที รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้ ดังนี้ 

 • ที่ว่าการอำเภอ
 • ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
 • เอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน 

ในขณะที่การเลือกตั้งอบต. 2564 ปีนี้นั้น ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจะต้องไปใช้สิทธิยังหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ยังหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมีการเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งยังไม่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เหมือนกับการเลือกตั้งระดับชาติ อย่างการเลือกตั้ง ส.ส.

ด้วยเหตุนี้ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอบต.ปี 2564 จึงสามารถออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ตามที่กกต.ไว้ได้เพียงวันเดียวเท่านั้นเพื่อไม่ถูกจำกัดสิทธิสำคัญบางประการเป็นเวลา 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

 • การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. /ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
 • การสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 • การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ.
 • การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 • การดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 • การดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

เลือกตั้งอบต. 2564 ออนไลน์ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

อย่างไรก็ดี กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันและเวลาดังกล่าวได้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ หรือผ่านทางออนไลน์ ดังต่อไปนี้

 1. เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th
 2. เว็บไซต์ www.ect.go.th
 3. ทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote ระบบ iOS และระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote

เลือกตั้งอบต. 2564 ออนไลน์ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

แท็กที่เกี่ยวข้อง