เลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชเขต3 จะเป็นบทพิสูจน์ 3ศรัทธา

07 ก.พ. 2564 เวลา 14:16 น.1.6k

“อลงกรณ์”ชี้เลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชเขต 3 พิสูจน์3ศรัทธา ย้ำประชาธิปัตย์ยึดกติกาประชาธิปไตย

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคกล่าววันนี้(7ก.พ.)ว่า การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชเขต3 จะเป็นการพิสูจน์3ศรัทธาของประชาชน คือศรัทธาต่อรัฐบาล ศรัทธาต่อพรรค และศรัทธาต่อผู้สมัคร

 

ทั้งนี้ เชื่อว่ารัฐบาลจะยังสามารถรักษาเสียงส.ส.ได้เช่นเดิมเมื่อพิจารณาจากผลงานในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 และวิเคราะห์จากผลการเลือกตั้งส.ส.ของนครศรีธรรมราชเขต3 ผู้สมัครในสังกัดรัฐบาลมีคะแนนอยู่ในอันดับที่1ถึง3โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.คือนายเทพไท เสนพงศ์

 

สำหรับยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์จะยึดกติกาการเลือกตั้งบนแนวทางสุจริตยุติธรรม มุ่งนำเสนอวิสัยทัศน์นโยบายและผลงานทั้งระดับชาติและจังหวัดในยุค “ทำได้ไว ทำได้จริง” ภายใต้การนำของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคและนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค

 

ทั้งนี้ ตนได้นัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคในวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.นี้เวลา14.00น.ที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ครั้งนี้โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์นำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ๆและผลงานพรรคจากอดีต ปัจจุบันและอนาคตเช่น

 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่นโครงข่ายถนนสี่เลน รถไฟ4รางทางคู่ทั่วประเทศ การส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค การพัฒนาสนามบินและท่าเรือในภูมิภาค การขยายโครงข่ายไอซีที โครงการพัฒนาเซาเทิร์นซีบอร์ดสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้(Southern Economic Corridor) และระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล

 

2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายโอกาสลดเหลื่อมล้ำ เช่น โครงการมหาวิทยาลัยในภูมิภาคโครงการนมโรงเรียน โครงการอาหารกลางวันนักเรียน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เริ่มต้นค่าตอบแทน อสม.เดือนละ600บาท ยกฐานะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) การพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพ การส่งเสริมการออม การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ(LGBT)

 

3.การพัฒนาท้องถิ่นชนบทและพัฒนาประชาธิปไตยฐานรากโดยนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลและเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาโดยตรงจากประชาชน

 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่(New Economy) เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจบนฐานพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการเอทานอล

 

5.การลดความเหลื่อมล้ำโดยกระจายการถือครองที่ดินให้เกษตรกรและชุมชนโดยมาตรการโฉนดชุมชน  ธนาคารที่ดิน และการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร

 

6.การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยโครงการประกันรายได้เกษตรกร การจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 77 จังหวัดเพื่ออัพเกรดภาคเกษตรด้วยวิทยาการและเทคโนโลยี โครงการประมงชุมชนและชลประทานชุมชนและการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรายย่อยโดยกลไกกองทุนกฟก. ฯลฯ

 

“สำหรับวิสัยทัศน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คือนครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืนซึ่งได้พัฒนาต่อเนื่องมีศักยภาพพร้อมทุกด้านที่จะต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคใต้ตอนกลางทั้งด้านการศึกษาการค้าการท่องเที่ยวโลจิสติกส์และเกษตรอุตสาหกรรม (Agroindustry) เช่น โครงการนิคมอุตสาหกรรมยาง(Rubber Valley) โครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเกษตรอาหารและผลไม้โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมที่ทีบทบาทสำคัญยิ่ง”  

 

นายอลงกรณ์กล่าวว่า อนาคตของนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งเดียวกับอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดและเป็นอีกครั้งที่พรรคประชาธิปัตย์จะขอโอกาสในการทำงานเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชด้วยวิสัยทัศน์และการทำงานแนวใหม่โดยคนรุ่นใหม่คือนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์เป็นตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มติปชป.เขต 3 ส่ง“พงศ์สินธุ์”รักษาเก้าอี้ส.ส.เมืองคอน

ปชป.-พปชร.แตกหัก ชิงส.ส.เมืองคอน

ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช

แท็กที่เกี่ยวข้อง