svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สกัดโควิดระนองยังคุมเข้ม"เรือประมง"ขนสัตว์น้ำ

03 ตุลาคม 2564

    ระนองคลายมาตรการบางส่วน หลังแนวโน้มการระบาดเชื้อโควิด-19ระนองมีทิศทางบวก แต่ยังเข้มมาตรการทางน้ำ เพื่อสกัดการแพร่เชื้อจากเพื่อนบ้าน

นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จากการที่ทางจังหวัดระนอง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ได้ออกคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 2314/2564 เรื่อง มาตรการในการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จังหวัดระนอง แม้จังหวัดระนองจะมีแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงเริ่มผ่อนคลายมาตรการในบางส่วน 

แต่ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังคงมาตรการไว้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะมาตรการทางน้ำ  ยังคงระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดน  และระงับการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งวงของตลอดแนวชายแดนทางทะเล ของจังหวัดระนองทุกช่องทางยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากทางราชการเป็นการเฉพาะ  

ทั้งนี้ ยกเว้นเรือที่มีลักษณะ ดังนี้  เรือกู้ชีพ กู้ภัย เรือขนส่งเครื่องมือแพทย์ เรือพยาบาล เรือฉุกเฉินทางการแพทย์ เรือที่ใช้ในกิจการของทางราชการ  เรือสำหรับขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค  โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด และหากไม่ใช่สัญชาติไทย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

ระนองยังคุมเข้มเรือประมง เรือขนส่งสัตว์น้ำ สกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19จากเพื่อนบ้าน

สำหรับการเทียบท่าของเรือทุกประเภทตลอดแนวชายแดนทางทะเลจังหวัดระนอง จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนด ดังนี้ 

สกัดโควิดระนองยังคุมเข้ม"เรือประมง"ขนสัตว์น้ำ

เรือสำหรับขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค หากเป็นกรณีที่มิใช่สัญชาติไทย ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของด่านควบคุมโรค โดยต้องแสดงเอกสารเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันที่ที่ส่งสินค้าเสร็จ โดยต้องไม่เกิน 7 ชม.นับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า

เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ จะเข้ามาขนถ่ายสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือให้ดำเนินการในเวลา 06.00 น.-18..00 น. เท่านั้น  ให้ลูกเรือ คนประจำเรือ สวมใส่หน้ากากอนามัย  และปฏิบัติตามกฏระเบบตามาตราการอย่างเคร่งครัด

สกัดโควิดระนองยังคุมเข้ม"เรือประมง"ขนสัตว์น้ำ

ด้านศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) จังหวัดระนอง และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.)  จังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกับ องค์การสะพานปลา, กรมการปกครอง, เจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง และประมงจังหวัดระนอง ในการตรวจท่าเทียบเรือที่ได้รับการอนุญาตให้เรือขนถ่ายสินค้าที่มาจากประเทศเมียนมา เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยศคท.จังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง จังหวัดระนอง ในการตรวจเรือประมงไทยหน้าท่า โดยใช้วิธีตรวจระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดำเนินการตรวจเรือประมงแจ้งเข้า (PI) แจ้งออก (PO) จำนวน 3 ลำ มีลูกเรือ จำนวน 29 คน (ไทย 6 คน เมียนมา 23 คน) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมง 

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการงดลูกเรือขึ้นฝั่งโดยเด็ดขาด ตามคำสั่งจังหวัดระนอง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย