svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มหิดลคอนเฟิร์ม “กระชายขาว” ยับยั้งแบคทีเรียก่อ “มะเร็งกระเพาะอาหาร”

18 มีนาคม 2566

ม.มหิดล วิจัยพบ “กระชายขาว” ยับยั้งแบคทีเรียก่อมะเร็งกระเพาะอาหาร เตรียมระดมสมาร์ท ฟาร์เมอร์ ภาครัฐ เอกชน สร้างสูตรยา ป้อนตลาดโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผนึกกำลังส่วนงานที่เกี่ยวข้องวิจัยพืชสมุนไพรไทย ล่าสุดการต่อยอดวิจัยพืชสมุนไพรไทยกระชายขาว พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร

“ทั้งนี้พืชสมุนไพรไทยกระชายขาวมีฤทธิ์สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori ก่อโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ในระดับหลอดทดลอง โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) รับหน้าที่ในการทำการทดลองในระดับหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง

มหิดลคอนเฟิร์ม “กระชายขาว” ยับยั้งแบคทีเรียก่อ “มะเร็งกระเพาะอาหาร”

รวมไปถึงร่วมคิดค้นสูตรตำรับ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือยาสมุนไพร ภายใต้ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งเป็นเหมือน "แม่ทัพ" คอยวางแผนและควบคุมการผลิตให้ได้ตรงตามมาตรฐานการส่งออกก่อนบุกตลาดโลก”

โดยเป็นความร่วมมือวิจัยในเบื้องต้นระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ บริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัด ในการพัฒนาสารสกัดจากกระชายขาว

มหิดลคอนเฟิร์ม “กระชายขาว” ยับยั้งแบคทีเรียก่อ “มะเร็งกระเพาะอาหาร”

นอกจากการประสานพลังวิชาการจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ยังได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการช่วยสนับสนุนด้านการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและการพัฒนาชุมชน และยังมีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมด้วย

“ถือเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร และผู้ประกอบการของไทย คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าตลาดได้สูงถึง 8,600 ล้านบาทภายใน 3 ปี โดยมีคู่เทียบ (benchmark) ถึงระดับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก”

มหิดลคอนเฟิร์ม “กระชายขาว” ยับยั้งแบคทีเรียก่อ “มะเร็งกระเพาะอาหาร”

อย่างไรก็ดี สิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นต่อไป คือ ทำอย่างไรที่จะสามารถกระตุ้นให้ smart farmers จากทั่วประเทศ เกิดการแข่งขันในการปลูกพืชสมุนไพรไทยกระชายขาวให้ได้ตามมาตรฐานการผลิต GAP (Good Agricultural Practice)