เลือกตั้งอบต. 2564 ลงคะแนนล่วงหน้า-ออนไลน์ ได้ไหม เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 4:30 น. 31.5k

เลือกตั้งอบต. 2564 ออนไลน์ หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง "นายก อบต.-ส.อบต." ล่วงหน้า 28 พ.ย.2564 ได้หรือไม่ เช็คที่นี่

นับถอยหลังพร้อมหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ประชาชนจำนวนไม่น้อยอาจสงสัยว่า การเลือกตั้งอบต. 2564 ปีนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไม่นั้น 

เมื่อพลิกกฎหมายของกกต. พบว่า ไม่ได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เหมือนกับการเลือกตั้งระดับชาติ อย่างการเลือกตั้ง ส.ส. เอาไว้ ดังนั้น ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.ปี 2564 จึงสามารถออกเสียงใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่ได้ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ได้เพียงวันเดียวเท่านั้น 

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือ ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน หรือสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพียงแค่กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้ทันที

อย่างไรก็ดี กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันและเวลาดังกล่าวได้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1.เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th

2.เว็บไซต์ www.ect.go.th

3.ทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote ระบบ iOS และระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote

นอกจากนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถแจ้งเหตุจำเป็น ต่อนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ 

สำหรับ "เหตุจำเป็น" ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มีดังต่อไปนี้

  • มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
  • เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  • เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
  • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
  • ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
  • มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้วนั้น ในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

 

เลือกตั้งอบต. 2564 ลงคะแนนล่วงหน้า-ออนไลน์ ได้ไหม เช็คเลย

แท็กที่เกี่ยวข้อง