อย่าลืม! เลือกตั้งอบต. 2564 แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พ.ย.นี้

22 พ.ย. 2564 | 08:40 น.

เลือกตั้งอบต. 2564 แนะ ช่องทางแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง "นายก อบต.-สมาชิก อบต." ต้องทำอย่างไรพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ ที่นี่

การเลือกตั้งอบต. 2564 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งในวันและเวลาดังกล่าวได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดช่องทางให้แจ้งเหตุจำเป็นนั้นได้ โดยให้ผู้ที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.2564 แจ้ง "เหตุจำเป็น" ไม่ไปเลือกตั้งได้ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 64 หรือ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ "ไม่มีสมาร์ทโฟน" สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยยื่นแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 ทำเป็นหนังสือโดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมแจ้งเหตุผลที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

จากนั้นนำไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเลือกตั้ง

ส่วนผู้ที่ "มีสมาร์ทโฟน" สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 ผ่านทางออนไลน์ได้ ดังนี้  

1.เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th

2.เว็บไซต์ www.ect.go.th

โดยดำเนินการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน อาทิ เลขประจำตัวประชาชน, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ และ วัน/เดือน/ปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน เป็นต้น 

หลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้กดยืนยันข้อความที่ได้กรอกซึ่งระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นให้พิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

อย่าลืม! เลือกตั้งอบต. 2564 แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พ.ย.นี้

3.ทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote

ให้คลิกไปที่เมนู "เลือกตั้งท้องถิ่น" ตามด้วย "ข้อมูลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

คลิกเลือกข้อมูลที่คำว่า "อบต." ตามด้วย เมนูคำว่า "แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ให้ดำเนินการกรอกรายละเอียดในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 

จากนั้นกดยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว พร้อมพิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1440 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444