ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด เปิดขั้นตอนกู้บนแอปMyMo เช็กที่นี่

07 มิ.ย. 2564 เวลา 9:37 น.61.7k

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด เปิดขั้นตอนขอกู้บนแอปMyMo สูงสุด 10,000 บาท ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด ได้เปิดให้ประชาชนกู้รอบใหม่ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา สำหรับขั้นตอนกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด กู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท บนแอปMyMo

สำหรับขั้นตอนการสมัคร สินเชื่อสู้ภัยโควิด บนแอป MyMo มีดังนี้

  • ผู้ประสงค์ที่จะขอกู้ต้อลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย โควิด บนแอป MyMo ก่อน

ยืนยันอีเมลก่อนสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด

ออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

  • หลังจากนั้นเข้าสู่ “เมนูส่วนตัว” เพื่อทำการยืนยันอีเมลที่1

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

  • เข้าสู่เมนู "ข้อมูลส่วนตัว" เพื่อทำการยืนยันอีเมล์ วิธีที่2

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

หลังจากนั้นเริ่มขั้นตอนที่ 1 

กด"เพิ่ม"เพื่อกรอกข้อมูลอีเมล

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

  • ขั้นตอนที่2

กรอกอีเมล์ที่ต้องการยืนยันหลังจากนั้น กด ถัดไป

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

  • ขั้นตอนที่3

กด่ "ถัดไป" เพื่อรับรหัสยืนยันอีเมล (OTP) โดยรหัสจะถูกส่งไปที่อีเมลที่ระบุไว้

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

 

 

  • ขั้นตอนที่4

เช็คอีเมลที่ระบุไว้เพื่อรับรหัสOTP

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

  • ขั้นตอนที่4

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากอีเมลภายใน 2 นาที จากนั้น กด "ถัดไป"

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

  • ขั้นตอนที่6

กด "เสร็จสิ้น" ทำการยืนยันอีเมลสำเร็จ

ออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

  • ขั้นตอนที่8

อีเมลที่ยืนยันแล้ว ปรากฏในหน้า "ข้อมูลส่วนตัว"

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

- ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

- ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)

- เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

จำนวนเงินให้กู้

- ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

- สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

- อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.mymobygsb.com/LoanCovid19.html

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง