svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.เคาะ "ค่าใช้จ่ายเคลื่อนย้ายรถ" จอดเกะกะทางหลวง

30 กันยายน 2563

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ ผู้ที่จอดรถบนทางที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 

 

และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป   


โดยวาระนี้ กระทรวงคมนาคม เสนอว่า   

 

1. โดยที่มาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 บัญญัติให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ยานพาหนะอื่นหรือผู้ใช้ทางหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กที่นี่ ประกาศห้ามจอดรถ "2 ถนน 3 ซอย" ในกทม.

ครม.อนุมัติหลักการปรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหม่

ส่องร่าง "พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์" งัด 11 ไม้เด็ดฟัน "นักก็อปปี้"

ครม.เห็นชอบ ต่อ พรก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

เช็ก มติครม. 29 ก.ย. 63 "แต่งตั้ง-โยกย้าย" ทุกกระทรวง-หน่วยงาน ได้ที่นี่


โดยผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ ตลอดจนค่าดูแลรักษายานพาหนะระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว กระทรวงจึงได้จัดทำร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ขึ้น   

2. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้นำร่างกฎกระทรวงดังกล่าวลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.drr.go.th เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นด้วยแล้ว ซึ่งไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น จึงไม่มีประเด็นที่จะนำมาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงดังกล่าว   

 

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ   

 

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง  

 

1. กำหนดให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทานและผู้อำนวยการทางหลวงชนบท หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงดังกล่าวได้เคลื่อนย้ายยานพาหนะของตน


2. ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษายานพาหนะที่ถูกเคลื่อนย้ายมาในระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงตามข้อ 1. 


3. การนับเวลาตามข้อ 2. ให้ถือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน  

ครม.เคาะ "ค่าใช้จ่ายเคลื่อนย้ายรถ" จอดเกะกะทางหลวง