ครม.สัญจร จัดหนัก 18 โครงการ วงเงิน 515 ล้าน ลง 4 จังหวัดภาคกลาง

14 พ.ค. 2567 | 06:24 น.

ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบุรี เห็นชอบโครงการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด 18 โครงการ วงเงิน 515 ล้านบาท พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการขอจัดสรรงบประมาณปี 2567 และงบกลาง

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เห็นชอบโครงการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 รวม 4 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ รวม 18 โครงการ วงเงิน 514.89 ล้านบาท

ทั้งนี้ในส่วนแรกเป็นโครงการที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จในช่วง 1 ปี รวม 10 โครงการ วงเงิน 246.26 ล้านบาท โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2567 และงบกลางต่อไป อีกส่วนเป็นโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน 8 โครงการ วงเงิน 268 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมครม.ได้รับทราบในหลักการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการเข้ามา เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี 2567 และงบกลางเช่นกัน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบุรี ยังเห็นชอบผลการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร การท่องเที่ยว การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 

ครม.สัญจร จัดหนัก 18 โครงการ วงเงิน 515 ล้าน ลง 4 จังหวัดภาคกลาง

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า โครงการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทั้งหมด 18 โครงการ วงเงิน 514.89 ล้านบาท แยกเป็นกลุ่มแรก คือโครงการที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จในช่วง 1 ปี รวม 10 โครงการ วงเงิน 246.26 ล้านบาท และโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน 8 โครงการ วงเงิน 268.63 ล้านบาท ดังนี้

โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 8 โครงการ วงเงิน 246.26 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการของทางกลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งหมด 2 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท คือ

  • โครงการปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งป้ายท่องเที่ยวและเครื่องหมายจราจรบนผิวถนนสาย สค.5022 ถนนสาย สค.5036 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ระยะทางรวม 9.100 กม. วงเงิน 25 ล้านบาท 
  • โครงการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3176 ตอนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี วงเงิน 25 ล้านบาท

2.จังหวัดเพชรบุรี 3 โครงการ วงเงิน 47.7 ล้านบาท คือ

  • โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายในวนอุทยานเขานางพันธุรัต วงเงิน 9.2 ล้านบาท
  • โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองอรรถสิทธิ์พร้อมส่วนประกอบ วงเงิน 30 ล้านบาท
  • โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง AC. สายบ้านร่วมใจพัฒนา - สองไร่ชายน้ำ อำภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี วงเงิน 8.5 ล้านบาท

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท คือ

  • โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพมุ่งสู่ความยั่งยืน วงเงิน 40 ล้านบาท 
  • โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน วงเงิน 10 ล้านบาท

4.จังหวัดสมุทรสงคราม มี 1 โครงการ วงเงิน 48.5 ล้านบาท คือ

  • โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (ระยะที่ 2) วงเงิน 48,560,000 บาท

5.จังหวัดสมุทรสาคร เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท คือ 

  • โครงการงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข35 ตอน แสมดำ-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่างกม.27+550- กม.30+275 ทางขนาน (เป็นช่วง) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 2.725 กม. วงเงิน 20 ล้านบาท  
  • โครงการปรับปรุงผิวทางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ถนนสายหมู่ 8-หมู่1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วงเงิน 30 ล้านบาท

 

ครม.สัญจร จัดหนัก 18 โครงการ วงเงิน 515 ล้าน ลง 4 จังหวัดภาคกลาง

 

ส่วนโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน มี 8 โครงการ รวมวงเงิน 268.63 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการฝายแม่น้ำปราณบุรี (ก่อสร้างฝายสูง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร) วงเงิน 23 ล้านบาท

2.โครงการต่อยอดจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ของยูเนสโก เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Eco – Tourism) วงเงิน 10 ล้านบาท

3.โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานเพชรบุรี วงเงิน 40 ล้านบาท 

4.โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ระยะที่ 1 วงเงิน 50 ล้านบาท

5.โครงการปรับปรุงเพิ่มระสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำเขาคันหอก พร้อมรับบส่งน้ำ และอาคารประกอบ ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 50 ล้านบาท

6.โครงการขยายเขตประปาบาดาล ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม วงเงิน 45.63 ล้านบาท

7.ก่อสร้างท่าเทียบเรือวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วงเงิน 14 ล้านบาท

8.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร วงเงิน 36 ล้านบาท