เริ่มแล้ว! ขายพันธบัตรออมทรัพย์ “ออมอุ่นใจ” ดอกเบี้ย 2.70%

13 พ.ค. 2566 | 03:51 น.

สบน.เริ่มเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ “ออมสุขใจ” ดอกเบี้ย 2.70% 10 พ.ค.นี้ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ส่วนใครพลาดซื้อผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่ายได้

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 23 พ.ค. หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินนั้น ในรูปแบบ First-Come, First-Served สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 100 – 20,000,000 บาท

 

อย่างไรก็ดี หากท่านใดไม่สะดวกดำเนินการซื้อผ่านช่องทางดังกล่าว สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ 

 

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 เปิดจำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย วงเงิน 25,000 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2566 เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และสามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง 

ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยวิธีการสุ่ม (Random) จนครบวงเงินจำหน่าย ผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่าน SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย

สามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเล็ต สบม. ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมจะเผยแพร่ที่เว็บไซต์ สบน. และที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้สำหรับรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด

ช่วงที่ 2 เปิดจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 วงเงิน 5,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served