ธปท.ออกแนวปฏิบัติบล็อกเชนประยุกต์ใช้บริการทางการเงิน

28 ก.ค. 2564 | 00:54 น.

ธปท.ออกแนวปฏิบัติ Blockchain 4ส่วนใช้บริการทางการเงินควบคู่กับการดูแลความเสี่ยงอย่างรัดกุม โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้บล็อกเชนในรูปแบบ Private Blockchain Network

ธปท.ออกแนวปฏิบัติ Blockchain 4ส่วน “ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในทางธุรกิจ- การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยี Blockchain- การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT และการบริหารความเสี่ยงทางกฎหมาย”

ธปท.ออกแนวปฏิบัติบล็อกเชนประยุกต์ใช้บริการทางการเงิน

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เปิดเผยว่า ธปท. ได้ออกแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการให้บริการทางการเงิน เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ใช้เป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยี  Blockchain ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าผู้ใช้บริการ และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้มีความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงินในโลกการเงินยุคดิจิทัลในอนาคต

 

เทคโนโลยี Blockchain มีศักยภาพในการพัฒนาภาคการเงินเนื่องจากมีคุณสมบัติสำคัญเรื่องการกระจายข้อมูลจัดเก็บ การเข้ารหัสข้อมูล การเชื่อมต่อกันโดยอ้างอิงจากข้อมูลก่อนหน้า ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลในเครือข่าย Blockchain มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ข้อมูลใน Blockchain ถูกปลอมแปลงแก้ไขได้ยาก และช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่ำลง ทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาบริการทางการเงินได้หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันภาคการเงินของไทยมีการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้มากขึ้น เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลธุรกรรมการเงิน การโอนเงินระหว่างประเทศ การออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินต่าง ๆ

แนวปฏิบัติฉบับนี้เป็นกรอบหลักการในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนานวัตกรรมทางการเงินควบคู่ไปกับการดูแลความเสี่ยงอย่างรัดกุม โดยผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. สามารถนำมาปรับใช้กับบริการทางการเงินที่มีการประยุกต์ใช้ Blockchain โดยเฉพาะในรูปแบบ Private Blockchain Network โดยเนื้อหาของแนวปฏิบัติ Blockchain ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่

1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในทางธุรกิจ

2) การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยี Blockchain

ธปท.ออกแนวปฏิบัติบล็อกเชนประยุกต์ใช้บริการทางการเงิน

3) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT

4) การบริหารความเสี่ยงทางกฎหมาย

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กำกับดูแลของ ธปท. นำแนวปฏิบัติฉบับนี้ไปปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

ธปท.ออกแนวปฏิบัติบล็อกเชนประยุกต์ใช้บริการทางการเงิน