Dow เจ๋ง อบก.รับรอง 5 ผลิตภัณฑ์ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มขีดแข่งขันลูกค้า

14 มิถุนายน 2565

อบก.รับรอง 5 ผลิตภัณฑ์ Dow ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนลูกค้าสร้างสรรค์สินค้าคุณภาพ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มขีดแข่งขันลูกค้าลุยตลาดโลก

 

รายงานข่าวจาก จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เผยว่า  5 ผลิตภัณฑ์ของ Dow ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)   หรือ อบก.โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ได้มากกว่าเกณฑ์ที่ อบก.กำหนด (2% จากปีฐาน) และมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในหมวดเดียวกันในประเทศ

 

Dow เจ๋ง อบก.รับรอง 5 ผลิตภัณฑ์ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มขีดแข่งขันลูกค้า

 

ทั้งนี้ 5 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนในครั้งนี้ ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิด LLDPE สำหรับนำไปผลิตเป็นถุงรีฟิล ฟิล์มยืด บรรจุภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม DOWLEX2047G, ELITE 5220G, ELITE5400G, ELITE 5401G และ ELITE 5500G ซึ่งผลิตจากโรงงานของบริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ยังได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

Dow เจ๋ง อบก.รับรอง 5 ผลิตภัณฑ์ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มขีดแข่งขันลูกค้า

 

นายสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า Dow ตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 โดยได้พัฒนาและปรับปรุงทั้งกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างสรรค์สินค้าคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแข่งขันกับตลาดโลกได้ ดังเช่นเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนทั้ง 5 ที่ได้รับการรับรองจาก อบก. ในครั้งนี้