svasdssvasds

ลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน กู้ไม่เกิน 3 แสน เช็คเงื่อนไขเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 พ.ค. 2565 เวลา 21:04 น. 25.3k

ลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน กู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท เช็ค www.gsb.or.th คุณสมบัติและเงื่อนไขดูเลย

ลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน ได้เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้ โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 ธนาคารปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 95,500 ล้านบาท ทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 รวมกว่า 370,000 ราย

 

ในจำนวนนี้เป็นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาล

 • สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จำนวน 33,000 ราย ปล่อยสินเชื่อรวม 1,600 ล้านบาท
 •  พร้อมกับอบรมทักษะอาชีพภายใต้โครงการออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ ได้มากกว่า 16,200 ราย

 

สำหรับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารออมสิน ยังปล่อยสินเชื่อดังกล่าวอยู่ รายละเอียดและคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มี

 

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 •  ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
 • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
 • ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

 

วัตถุประสงค์การกู้ 

 • เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ  และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ

 

ประเภทสินเชื่อ

 • เงินกู้ระยะยาว  (L/T)

 

จำนวนเงินให้กู้ 

 • ให้กู้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย โดยแยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

 

ประเภทกิจการ

ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น 

 • กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

 

ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น

 • กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

 

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

 

 

 

 

 

 ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า

 • กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์

 • กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

 ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น

 • กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ 

 • สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

 หลักประกันการกู้

 • กรณี วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • กรณี วงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

 เอกสารประกอบการกู้

เอกสารที่ผู้ขอกู้จะต้องเตรียม เพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินสาขา แยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

 

ประเภทกิจการ

 •  ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น

เอกสารประกอบการกู้

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 •  ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ  (ฉบับจริง)
 •  รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น

เอกสารประกอบการกู้

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 •  ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 •  ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ  (ฉบับจริง)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า

เอกสารประกอบการกู้

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 •  ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 •  ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)
 •  รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

 ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์

เอกสารประกอบการกู้

 

ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น

เอกสารประกอบการกู้

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • บัญชีรับจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

วงเงินโครงการ

 • 5,000  ล้านบาท

 

ระยะเวลาโครงการ

 • ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

 

ลงทะเบียน www.gsb.or.th   คลิก 

 

 • หลังจากนั้นกรอกเครื่องหมายถูก
 • ถัดจากนั้น คลิก ลงทะเบียน

 

ข้อมูลลงทะเบียนการกู้

 • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • กรอก ชื่อ นามสกุล
 • วัน เดือน ปี เกิด
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • ที่อยู่ บ้าน เลขที่ 
 • ถนน ตำบล จังหวัด
 • ประเภทการดำเนินกิจการ
 • ระยะเวลาดำเนินกิจการ
 • จำนวนเงินที่ต้องการกู้

 

 

ข้อมูลลงทะเบียนกู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

เอกสารหลักฐานประกอบอาชีพ

 

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

 

เลือกสาขาที่ใกล้เคียงสถานประกอบการ หรือใกล้เคียงที่อยู่ปัจจุบัน

 

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

กรุณาเลือกวันที่สะดวกในการยืนเอกสารติดต่อที่สาขา

 

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

 

 • ยืนยันตัวตน

 

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด