"เฉลิมชัย" ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลลมพายุ

09 เม.ย. 2565 | 09:21 น.

รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจากอิทธิพลลมพายุ สั่งหน่วยงานในสังกัด เร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกร อย่างเร็วที่สุด

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งพื้นที่อำเภอสิชลได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่จากอิทธิพลลมพายุ ตั้งแต่วันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ในเขตอำเภอสิชลทุกหมู่บ้านทุกตำบล เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ถนนหลายสายถูกตัดขาด

 

จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นมีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ส่งผลให้ทรัพย์สินของราษฎรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสี่ยหาย ทั้งบ้านเรือน ส่วนราชการ ด้านการเกษตร พืชผลเสียหาย 465 ไร่ ด้านปศุสัตว์ โค 10 ตัว สุกร 12 ตัว ไก่พื้นเมือง 77 ตัว ด้านประมง เป็นประมงน้ำจืด 30 ราย พื้นที่ 20 ไร่ บ่อกุ้ง จำนวน 50 ราย พื้นที่ 330 ไร่ ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน 67 สาย สะพาน 1 แห่ง สะพานน้ำล้น 4 แห่ง คอสะพาน 7 แก่ง และฝายชะลอน้ำ 7 แห่ง

 

\"เฉลิมชัย\" ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลลมพายุ

 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ฝ่ายปกครอง ทหารตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัยต่าง ๆ หน่วยงานเอกชน ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสิชลอย่างเต็มความสามารถ จึงทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และในขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ได้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูสิ่งสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพเดิมต่อไป

\"เฉลิมชัย\" ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลลมพายุ

 

"ตั้งแต่ได้ทราบข่าวการเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ทำให้เกิดความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน จึงได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งให้จัดเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมสำหรับแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร็วที่สุด" 

\"เฉลิมชัย\" ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลลมพายุ

 

นอกจากนี้ ยังติดตามโครงการอาคารป้องกันตลิ่งคลองท่าดี บ้านวัดสมอ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีแนวโน้มเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นจากการถูกน้ำกัดเซาะ จึงมีโครงการก่อสร้าง อาคารป้องกันตลิ่งชนิดลวดตาข่ายบรรจุหิน ความยาวประมาณ 600 เมตร ซึ่งกรมชลประทานได้มีการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำประชารัฐ โดยได้บรรจุแผนงานป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ำเข้าไปด้วย และนำโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ำคลองท่าดี บ้านวัดสมอ เข้าอยู่ในแผนด้วย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งจากน้ำหลากบริเวณบ้านวัดสมอในช่วงฤดูน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้รายงานสรุปข้อมูลสถานการณ์ความเสียหายด้านปศุสัตว์ในการเกิดอุทกภัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดังนี้เมื่อวันที่พุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระพระเจ้าอยู่หัว มอบให้กษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ตำบลทุ่งปรุและตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเฉพาะสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ หญ้าแห้ง จำนวน 400 อน (8000 กก.)ถุงยังชีพเสบียงสัตว์ (ยาเวชภัณฑ์) จำนวน 74 ถุงพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รับความเสียหาย จำนวน 2 อำเภอ 11 ตำบล 113 หมู่บ้านผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 8,767 รายแปลงหญ้าได้รับผลกระทบจำนวน 432 ไร่การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์วันที่ 6 - 7 เมษายน 2565 ส่งมอบที่อำเภอสิชล และอำเภอนบพิตำหญ้าแห้งฟ่อน 8,000กิโลกรัมวันที่ 9 เมษายน2565ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์ที่ว่าการอำเภอสิชล 4,000กิโลกรัมและอาหารTMR 2,000กิโลกรัม

 

สุรปผลการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูล ณ วันที่ 9 เม.ย.65

 

นอกจากนี้กล่าว ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและเกิดความเสียหายต้องการรับการช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสั