พื้นที่สีเหลือง 47จังหวัด เป็นโซนสีโควิดพื้นที่เฝ้าระวังสูง เริ่ม1เม.ย.65

01 เม.ย. 2565 | 07:25 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แบ่งโซนสีโควิดล่าสุด "พื้นที่สีเหลือง" หรือ พื้นที่เฝ้าระวังสูง มี 47 จังหวัด เริ่ม 1 เมษายน 2565 พร้อมกับมาตรการของพื้นที่สีเหลืองเช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดการปรับแบ่งโซนสีโควิดล่าสุด ในแต่ละพื้นที่เพื่อควบคุมมาตรการการระบาดของโควิด 19 ซึ่งพบว่า "พื้นที่สีเหลือง" หรือ พื้นที่เฝ้าระวังสูง

 

ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศบค. ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการแบ่งพื้นที่โซนสีโควิดล่าสุด หรือการแบ่งพื้นที่ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เพื่อมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

 

โดยหนึ่งในนั้นคือการประกาศพื้นที่สีเหลือง หรือ พื้นที่เฝ้าระวังสูง มีเนื้อหาดังนี้

 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง( พื้นที่สีเหลือง) รวมทั้งสิ้น 47 จังหวัด

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดกําแพงเพชร
 3. จังหวัดขอนแก่น (ยกเว้นอําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอเปือยน้อย อําเภอพลอําเภอภูเวียง อําเภอเวียงเก่า และอําเภออุบลรัตน์)
 4. จังหวัดจันทบุรี (ยกเว้นอําเภอเมืองจันทบุรี และอําเภอท่าใหม่)
 5. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. จังหวัดชัยนาท
 7. จังหวัดชัยภูมิ
 8. จังหวัดชุมพร
 9. จังหวัดเชียงราย (ยกเว้นอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน อําเภอเทิง อําเภอพานอําเภอแม่จัน อําเภอแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่สาย อําเภอแม่สรวย อําเภอเวียงแก่น และอําเภอเวียงป่าเป้า)
 10. จังหวัดตรัง
 11. จังหวัดตราด (ยกเว้นอําเภอเกาะกูด และอําเภอเกาะช้าง)
 12. จังหวัดนครพนม
 13. จังหวัดนครสวรรค์
 14. จังหวัดนราธิวาส
 15. จังหวัดน่าน
 16. จังหวัดบึงกาฬ
 17. จังหวัดปราจีนบุรี
 18. จังหวัดปัตตานี
 19. จังหวัดเพชรบูรณ์
 20. จังหวัดแพร่
 21. จังหวัดพะเยา
 22. จังหวัดมหาสารคาม
 23. จังหวัดมุกดาหาร
 24. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 25. จังหวัดยะลา
 26. จังหวัดยโสธร
 27. จังหวัดร้อยเอ็ด
 28. จังหวัดลพบุรี
 29. จังหวัดลําปาง
 30. จังหวัดลําพูน
 31. จังหวัดเลย (ยกเว้นอําเภอเชียงคาน)
 32. จังหวัดศรีสะเกษ
 33. จังหวัดสกลนคร
 34. จังหวัดสตูล
 35. จังหวัดสมุทรสงคราม
 36. จังหวัดสระแก้ว
 37. จังหวัดสระบุรี
 38. จังหวัดสิงห์บุรี
 39. จังหวัดสุโขทัย
 40. จังหวัดสุพรรณบุรี
 41. จังหวัดสุรินทร์ (ยกเว้นอําเภอเมืองสุรินทร์ และอําเภอท่าตูม)
 42. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ และอําเภอสังคม)
 43. จังหวัดหนองบัวลําภู
 44. จังหวัดอ่างทอง
 45. จังหวัดอุทัยธานี
 46. จังหวัดอุบลราชธานี
 47. จังหวัดอํานาจเจริญ

มาตรการของพื้นที่สีเหลือง หรือ พื้นที่เฝ้าระวังสูง มีดังนี้ 

 

ร้านอาหาร 

 • ทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร
 • บริโภคในร้านได้
 • เปิดได้ตามปกติ
 • จำกัดเวลาการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านไม่เกิน 23.00น.
 • ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สามารถพิจารณากำหนดมาตรการและเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

 

ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด

 • เปิดบริการได้ตามปกติ
   

การห้ามออกนอกเคหสถาน

 • ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
   

Work from home

 • หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม และปริมณฑล ดำเนินการเหมือนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
   

การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม

 • ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 1,000 คน
 • กรณีเกินจำนวน ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณา

 

สถานศึกษา ทุกระดับ สถาบันกวดวิชา

 • ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
   

ร้านเสริมสวย ร้านสถานเสริมความงาม ร้านสัก

 • เปิดบริการได้ตามปกติ
   

สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา

 • เปิดบริการได้ตามปกติ

 
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์

 • เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ 

 

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมฯ

 • จัดงานได้ตามความเหมาะสม 

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา