พื้นที่นําร่องท่องเที่ยวสีฟ้า มีกี่จังหวัดในโซนสีโควิด คลายล็อก1มิ.ย.65

26 พฤษภาคม 2565

ตรวจสอบมติศบค.ล่าสุด มาตรการคลายล็อกสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด โซนสีโควิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว หรือ พื้นที่สีฟ้า เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 อัพเดทได้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติด มาตรการคลายล็อก สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด ภายหลังการแบ่งปรับโซนสีโควิดล่าสุด ที่น่าสนใจคือ พื้นที่สีฟ้า หรือ พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่จะเริ่มวันที่ 1 มิ.ย. 65 นี้ หลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  

 

โดยมติศบค.วันที่ 20 พ.ค. ปรับโซนสีโควิดล่าสุด พื้นที่นําร่องท่องเที่ยว หรือพื้นที่สีฟ้าจำนวน 17 จังหวัด ดังนี้ 

 1. จังหวัดกระบี่
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. จังหวัดกาญจนบุรี
 4. จังหวัดจันทบุรี
 5. จังหวัดชลบุรี
 6. จังหวัดเชียงราย
 7. จังหวัดเชียงใหม่
 8. จังหวัดนครราชสีมา
 9. จังหวัดนนทบุรี
 10. จังหวัดนราธิวาส
 11. จังหวัดปทุมธานี
 12. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 13. จังหวัดพังงา
 14. จังหวัดเพชรบุรี
 15. จังหวัดภูเก็ต
 16. จังหวัดระยอง
 17. จังหวัดสงขลา

 

ทั้งนี้จังหวัดอื่นดําเนินการบางพื้นที่ไม่เต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด

พื้นที่นําร่องท่องเที่ยวสีฟ้า มีกี่จังหวัดในโซนสีโควิด คลายล็อก1มิ.ย.65

 

ทั้งนี้มีประชาชน สอบถามเข้ามาว่า พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว หรือพื้นที่สีฟ้า มรมาตรการคลายล็อกอะไรบ้างที่จะเริ่ม 1 มิ.ย. 65 มีดังนี้

 • อนุญาตให้สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวดหรือสถานประกอบการคล้ายกัน โดยจํากัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการให้บริการ ไม่เกิน 24.00 น. ตามมาตรการที่กําหนด
 • การเปิดให้บริการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. แล้วแต่กรณี 
 • คงมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยจํากัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น. 
 • จํากัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Setting 
 • อนุญาตให้สถานประกอบการกลุ่มโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน เปิดดําเนินการได้ตามปกติโดยไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าชม 

พื้นที่นําร่องท่องเที่ยวสีฟ้า มีกี่จังหวัดในโซนสีโควิด คลายล็อก1มิ.ย.65

พื้นที่นําร่องท่องเที่ยวสีฟ้า มีกี่จังหวัดในโซนสีโควิด คลายล็อก1มิ.ย.65

 •  ให้ศปก.ศบค. ศปม. ศบค.มท. ศปก.สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ และกํากับติดตามมาตรการที่กําหนด 
 • คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ตรวจประเมินสถานบริการฯ ร้านอาหาร และกํากับติดตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง