svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.สัญจรกระบี่ไฟเขียว7โครงการเร่งด่วนฟื้น"ท่องเที่ยวอันดามัน"

16 พฤศจิกายน 2564

นายกฯเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด เห็นชอบ 7 โครงการเร่งด่วน กรอบวงเงิน 494 ล้านบาท พร้อมไฟเขียวหลักการการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันอย่างยั่งยืน 5 ด้าน 25 แผนงานให้หน่วยงานเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาต่อ 

วันที่ 16 พ.ย.2564 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องโภคีธรา โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กลอ์ฟ แอนด์ สปา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด 

พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมหารือ ได้แก่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย 

นายกฯเป็นประธานการประชุมข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน ในโอกาสจัดประชุมครม.สัญจรที่กระบี่

ครม.สัญจรกระบี่ไฟเขียว7โครงการเร่งด่วนฟื้น"ท่องเที่ยวอันดามัน"

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญการประชุม ว่า นายกฯชื่นชมภาคเอกชน ที่เสนอโครงการระยะเร่งด่วน ซึ่งจะให้หน่วยงานเร่งพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน และดำเนินการให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ

โดยที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี จำนวน 7 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 494 กว่าล้านบาท ดังนี้

 

ครม.สัญจรกระบี่ไฟเขียว7โครงการเร่งด่วนฟื้น"ท่องเที่ยวอันดามัน"    

(1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล 
    (2) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง 
    (3) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง 
    (4) โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต 
    (5) โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา (The Park Khaolak) 
    (6) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ 
    (7) โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการ ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 5  ด้านสำคัญ โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาเพื่อกำหนดในแผนงานเพื่อเสนอตามขั้นตอน ประกอบด้วย 

1. ด้านการเยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 
    1) ANDAMAN ECONOMIC TOURISM (เขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน) 
    2.) ANDAMAN GO GREEN สร้างต้นแบบในการใช้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
    3) การเสนอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (พ.ศ. 2568)
    

2. ด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
    1) การยกระดับและพัฒนาศักยภาพศูนย์สั่งการและระบบการแพทย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
    2) การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
    3) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (ปรับปรุงจวนข้าหลวงเก่า) ระยะที่ 1 
    4) Khaolak Surf Town พัฒนาพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาให้เป็นเมืองแห่งเซิร์ฟ 
    5) การพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พื้นที่อุทยานพระนารายณ์ เชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมอันดามัน 
    6) การพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล 
    7) การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา 
    8) การพัฒนาอุตสาหกรรมมารีน่า

 

3.ด้านการเกษตรได้แก่ 
    1) การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งระบบแบบยั่งยืน 
    2) การพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน (2566-2570) (Andaman Sustainable Fisheries Development Project, 2023 – 2027) 
    3) การส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตามมาตรฐานอาหารฮาลาล

 

ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
    1) การเพิ่มศักยภาพบริการทางการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพังงา
    (2) การพัฒนาขยายพื้นที่ให้การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลระนอง และ
    

ด้านที่ 5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 
    1) โครงการยกระดับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามัน 
    2) การศึกษาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ ระบบราง และอากาศ (Multimodal Transportation) 
    3) การศึกษาโครงข่ายคมนาคมแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมือง และสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
    4) การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพประเภทเกาะในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
    5) การก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เขตอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต 
    6) การปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 
    7) การก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 
    8) การยกระดับสนามบินนานาชาติกระบี่เป็น Cargo Hub และ 
    9) การก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา RO. เกาะพีพี อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
    

ในโอกาสนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ประเทศไทย โดยสสปน. (TCEB) ยื่นเสนอประมูลสิทธิ์ให้จังหวัดภูเก็ต เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2571 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภูเก็ตระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัดทางเศรษฐกิจถึง 49,231 ล้านบาท มีการจ้างงาน 113,439 ตำแหน่ง รัฐบาลจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีภาครัฐ 9,512 ล้านบาท ในช่วงการจัดงานด้วย