เชียงใหม่สั่งปิด14วัน สถานที่เสี่ยง"ปั๊มพีที-แคนทีนศูนย์การค้า"

14 ก.ย. 2564 เวลา 3:31 น.37

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 3 แห่ง ปั๊มน้ำมันพีที 2 แห่ง และโรงอาหารพนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว 14 วัน

วันที่13 ก.ย. 2564 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดเชื้อโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขพบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นกลุ่มก้อน ในสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ปั๊มน้ำมันพีที สันผักหวาน) ตั้งอยู่เลขที่ 328 หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่สั่งปิด14วัน สถานที่เสี่ยง"ปั๊มพีที-แคนทีนศูนย์การค้า"

จึงได้มีมติออกคำสั่งที่  149 / 2564 เรื่อง  ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 328 หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 
  เชียงใหม่สั่งปิด14วัน สถานที่เสี่ยง"ปั๊มพีที-แคนทีนศูนย์การค้า"    

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงกับสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ปั๊มน้ำมันพีที ขุนคง) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 2 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

จึงได้มีมติออกคำสั่งเพิ่มเติมที่  150 / 2564 เรื่อง  ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 2 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 

เชียงใหม่สั่งปิด14วัน สถานที่เสี่ยง"ปั๊มพีที-แคนทีนศูนย์การค้า"

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการระบาดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99 , 99/1 และ 99/2 หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นควรให้ปิดโรงอาหารของพนักงาน (Canteen)

ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 , 99/1 และ 99/2 หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  151 / 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

เชียงใหม่สั่งปิด14วัน สถานที่เสี่ยง"ปั๊มพีที-แคนทีนศูนย์การค้า" เชียงใหม่สั่งปิด14วัน สถานที่เสี่ยง"ปั๊มพีที-แคนทีนศูนย์การค้า"

เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

เชียงใหม่สั่งปิด14วัน สถานที่เสี่ยง"ปั๊มพีที-แคนทีนศูนย์การค้า"

เชียงใหม่สั่งปิด14วัน สถานที่เสี่ยง"ปั๊มพีที-แคนทีนศูนย์การค้า"
 ทั้งนี้ กลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่

เชียงใหม่สั่งปิด14วัน สถานที่เสี่ยง"ปั๊มพีที-แคนทีนศูนย์การค้า"

และมอบหมายให้นายอำเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง