"Put the right man on the right job" ฟังดูง่าย แต่ทำ...ยากมาก

05 ก.พ. 2564 เวลา 8:19 น.1.6k

การจัดคนให้ถูกกับงาน (Put the right man on the right job) ฟังดูง่าย แต่ทำยากมาก นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้ก่อตั้ง และกรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ปอธิบายว่า

แนวทางเบื้องต้นในการจัดคนกับงาน ให้เหมาะกัน ประกอบไปด้วยสิ่งที่ต้องพิจารณา 3 ประการ

1. คุณลักษณะที่ต้องการ
2. คนที่มี
3. งานที่ต้องการใส่คนลงไป

เริ่มต้นจากคุณลักษณะที่ต้องการ ถ้าคิดง่ายๆ ปัจจัยสำคัญของการทำงาน ต้องการทักษะหลักๆ แค่ 4 ประการคือ ดู - พูด - คิด - ทำ จากนั้นลองพิจารณา “คนที่มี” ว่าใครมีจุดเด่นในด้านใด


คนที่มีจุดเด่นในด้าน ดู (ซึ่งหมายรวมถึงการฟังด้วย) จะเป็นคนละเอียด ช่างสังเกต

คนที่มีจุดเด่นในด้าน พูด จะเป็นคนพูดเก่ง นำเสนอดี

คนที่มีจุดเด่นในด้าน คิด จะเป็นคนช่างคิด ชอบเรียนรู้

คนที่มีจุดเด่นในด้านทำ จะเป็นคนร่างกายแข็งแรง ทำงานตามสั่งได้ดี


เมื่อแยกคนตามจุดเด่นที่มีได้แล้ว ก็มาพิจารณาว่าแต่ละคุณลักษณะเหมาะกับงานอะไร

คนที่มีจุดเด่นในด้าน ดู เหมาะกับงานประเภท นักบัญชี งานตรวจสอบ เป็นต้น

คนที่มีจุดเด่นในด้าน พูด เหมาะกับงานประเภท การบริการ งานขาย งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

คนที่มีจุดเด่นในด้าน คิด เหมาะกับงานประเภท วางแผน งานด้านการตลาด เป็นต้น

คนที่มีจุดเด่นในด้าน ทำ เหมาะกับงานประเภท ที่ต้องใช้แรง งานปฏิบัติ งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นต้น

หากเราสามารถจัดสรรคนให้เหมาะกับงาน ตามความถนัดของเขา ก็จะทำให้โอกาสประสบความสำเร็จมีมากขึ้น

ส่วนคนที่ไม่มีจุดเด่นอะไรสักอย่าง ลองหาทางพัฒนาพวกเขาดู หากพยายามแล้วไม่ได้ผล ก็คงต้องคอนเวิร์ส คือ ทางใครทางมัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตลาดงานปรับตัว แรงงาน Outsource เพิ่มปริมาณ

5 วิธีการทำงานอย่างแชมป์

Walk the Talk ผู้นำ "ทำตามที่พูด" บทเรียน โจ ไบเดน

7 วิธีคิด ดึงมนุษย์เงินเดือนออกจาก Comfort Zone

Upskill-Reskill ก่อนกลายเป็น "ชนชั้นไร้ประโยชน์"