ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามมั่วสุม -ชุมนุมทำกิจกรรมเสี่ยงแพร่โควิด แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม

04 ก.พ. 2564 เวลา 1:05 น.332

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศห้ามมั่วสุม -ชุมนุมทำกิจกรรมเสี่ยงแพร่โควิด เป็นแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับที่ 2

 

 

4 กุมภาพันธ์ 2564 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) โดยระบุถึงเหตุผลการในออกประกาศนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากประกาศก่อนหน้า ที่มีการประกาศ ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

 

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการระบาดแบบกลุ่มก้อนของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้จำกัดและควบคุมการแพร่ระบาด อยู่ในขอบเขตน่าพอใจระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาล จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกข้อปฏิบัติ ดังนี้

 

1.ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ม.ค.2564

 

2.ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่โรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร

 

3.ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ 

 

4.การชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ซึ่งมีประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่เฝ้าระวังให้ผู้จัดดำเนินการตามมาตรการควบคุม หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.2564 เป็นต้นไป พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามมั่วสุม -ชุมนุมทำกิจกรรมเสี่ยงแพร่โควิด แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง