7 มีนาคม 2021

อัพเดตเงื่อนไขสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารออมสิน ย้ำเฉพาะเงินกู้ 10,000 บาทไม่ต้องค้ำประกัน

09 Nov 2020 14:18 น.
อ่าน 39,542 ครั้ง

อัพเดตเงื่อนไขสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารออมสิน ย้ำเฉพาะเงินกู้ 10,000 บาทไม่ต้องค้ำประกัน

อัพเดต! เงื่อนไขสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ 2 ธนาคารออมสิน ย้ำเฉพาะวงเงินกู้ 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน


 

จากกรณี ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์"สินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบที่ 2"  วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท  โดยให้กู้สูงสุด 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระและคนมีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

โดยแยกเป็นวงเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงินรวม  20,000 ล้านบาท และวงเงินสำหรับผู้มีรายได้ประจำ กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่วันที่ 30 ธ.ค. 63 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน สินเชื่อพลังฐานราก เปิดวิธีการทำสัญญาผ่านแอป “MyMo”

18 ขั้นตอนยื่นคำขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน เช็กที่นี่

“ธนาคารออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เปิดรายละเอียดคำถามที่พบบ่อยเช็กที่นี่

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้สินเชื่อพลังฐานรากรอบ 2 กู้สูงสุด 50,000 บาท

 

ล่าสุดวันนี้ ( 9 พ.ย.2563 ) เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ได้แจ้งเงื่อนไขโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบที่ 2  ระบุว่าสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ กำหนดสินเชื่อ (วงเงินกู้) จำนวน 10,000 บาท และผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้ 50,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

 

คุณสมบัติ

 

-สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
-ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
-มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
-มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
-เป็นผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

 

เงื่อนไขสินเชื่อ

 

-วงเงิน 10,000 บาท
-อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
-ไม่ต้องมีหลักประกัน
-ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
-ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

 

วิธีการรับเงินกู้

 

-เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน
เอกสารใช้ในการขอกู้
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
-เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

 


สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

 

คุณสมบัติ

 

-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
-ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
-เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้
-เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
-มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

 

เงื่อนไขสินเชื่อ

 

-ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
-อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
-ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
-ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
-ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

 

วิธีการขอสินเชื่อ

 

-ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด
-ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา
-ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา
-ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน
 

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

 

1. เอกสารส่วนบุคคล

 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส/ผู้ค้ำประกัน
1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร ออมสิน/บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

 

2. เอกสารทางการเงิน

 

2.1 สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม
2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

 

อ่านต้นฉบับ  : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ 2 ( ผู้มีอาชีพอิสระ / ผู้มีรายได้ประจำ ) 

 

 

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend