16 มิถุนายน 2021

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอก3 อีก19 ตำแหน่ง

01 Oct 2020 19:22 น.
อ่าน 13,685 ครั้ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอก3 อีก19 ตำแหน่ง

“ชาญศิลป์” ออกประกาศโยกย้ายพนักงานล็อกใหญ่ ระลอก3 ทั้งผู้บริหาร-พนักงาน รวม 19 ตำแหน่ง ย้ำในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯและมีการยุบตำแหน่งที่แต่งตั้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตกลงยินยอมในการปรับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งใหม่ โดยไม่มีข้อโต้แย้งในทุกกรณี


          นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) ลงนาม แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารและพนักงานการบินไทย  ระลอก 3 ครั้งใหญ่ เพิ่มเติมอีก 19 ตำแหน่ง โดยเป็นพนักงานระดับบริหาร 2 ตำแหน่ง และระดับพนักงานรวม 17 ตำแหน่ง
         โดยการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร ในคำสั่งบริษัท ระบุ คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติรับทราบและอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร ดังนี้
       สายปฏิบัติการ (DO)
       1. นาวาอากาศตรี อนิรุต  แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน (DP) และปฏิบัติหน้าที่ส่วนปฏิบัติการและเตรียมแผนการบิน (Operations and Dispatcher) ในโครงสร้างของศูนย์สนับสนุนการถวายบิน904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DO-O) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(DD-AS) และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (รักษาการ DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O)

       สำนักเลขานุการบริษัทฯ (1D)

        2. นางจิลลดา ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงนกรรมการและสารบรรณบริษัทฯ (WD) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-CN) และรักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ (รักษาการ 10) อีกตำแหน่งหนึ่ง

        ทั้งนี้ สำดับที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

                ลำดับที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอก3 อีก19 ตำแหน่ง

         อนึ่ง สำหรับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งรักษาการ ให้รักษาการไปก่อนจนกว่าคณะทำงานจัดทำแผนพื้นฟูกิจการจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯ แล้วเสร็จ โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน 3 เดือน และบริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้นไป
        ในกรณีที่มีการปรับปงโครงสร้างบริษัทฯ และมีการยุบตำแหน่งที่แต่งตั้ง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตกลงยินยอมในการปรับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งใหม่ โดยไม่มีข้อโต้แย้งในทุกกรณี
           นอกจากนี้ยังมีคำสั่งโยกย้ายพนักงาน รวมอีก 17 ตำแหน่ง โดยระบุว่าด้วยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และปัจจุบันมีตำแหน่งในระดับบริหารที่สำคัญว่างอยู่หลายหน่วยงาน รวมทั้งมีผู้บริหารหลายตำแหน่งที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอก3 อีก19 ตำแหน่ง          บริษัทฯ มีมติอนุมัติการโยกย้ายผู้บริหารและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการ เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน ให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

สายการเงินและการบัญชี (DE)

      1. นายเศกชาย ตราซู ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณการลงทุนและบริหารค่าใช้จ่าย (UX) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลบริหาร (EZ)

      2. นางศลิษา โลพันธ์ตรี ผู้จัดการกองบริหารและควบคุมงบประมาณ (UM) ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณการลงทุนและบริหารใช้จ่าย (รักษาการ UX) อีกตำแหน่งหนึ่ง

หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1)

      3. นางสาวฐิติมา โอสรประสพ ผู้จัดการกองวิเคราะห์การลงทุนและค่าใช้จ่าย (1R)ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน(รักษาการ 1K) อีกตำแหน่งหนึ่ง


ฝ่ายบริการถูกค้าภาคพื้น (DK)

       4. นายอนุชา พจมานวิมล Senior Ground Services Specialist (ระดับ 9) สังกัดฝ่ายควบคุมการบริการภาคพื้น (KZ) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการปฏิบัติการหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (รักษาการ KG) อีกตำแหน่งหนึ่ง

       5. นายเดชา ปิ่นอารีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้โดยสาร (KV-B) และรักษาการผู้จัดการกองบริการโดยสารสายการบินลูกค้า (รักษาการ KX) ตำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้โดยสาร (รักษาการ KV) อีกตำแหน่งหนึ่ง
      6. นายธนัญชัย ไทยตรง ผู้จัดการกองบริการห้องรับรองพิเศษ (KW) ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสถานต่างจังหวัดและสถานีต่างประเทศ (รักษาการ KS) อีกตำแหน่งหนึ่ง

ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน (DS)

      7. นายอรรถกร คำธิตา ผู้จัดการกองสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยธุรกิจการบริการการบิน (1U-T) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(รักษาการ 1U) อีกตำแหน่งหนึ่ง

ฝ่ายการพาณิชย์สินค้และไปรษณียภัณฑ์ (FZ)

       8. นายตรีพิศ รอดบัณฑิต ผู้จัดการแผนกการตลาดบริการคลังสินค้า (FZ-Y) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองกลยุทธ์และแผนงาน (รักษาการ FZ-P) อีกตำแหน่งหนึ่ง

      9. นายพิมล พูลเกษ ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการสินค้าขาเข้าสายการบินลูกค้า (F5) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองคลังสินค้าสายการบินลูกค้า (รักษาการ FB) อีกตำแหน่งหนึ่ง

      10. นายฉัตรชัย บุญเมือง ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าส่งออกและถ่ายลำการบินไทยและสายการบินพันธมิตร (FV) ตำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองคลังสินค้าการบินไทยและสายการบินพันธมิตร (รักษาการ FX) อีกตำแหน่งหนึ่ง

       11. นายอชิรวิทย์ วรัตรุจิวงศ์ ผู้จัดการแผนกสำรองระวางสินค้าประเทศไทย (FR)ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองขายระวางสินและไปรษณียภัณฑ์ภาคพื้นเอเซียเหนือและอเมริกา (รักษาการ FU) อีกตำแหน่งหนึ่ง

สายปฏิบัติการ (DO)

ฝ่ายปฏิบัติการบิน (DP)

      12. นายกุลกร เนียมทันต์ ผู้จัดการกองควบคุมการปฏิบัติการ (OP-O) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมและวางแผนการปฏิบัติการ (OP-B)

     13. นายบุญชัย คีรีชัยวัฒน์ Chief Flight Operations Officer (ระดับ 8) สังกัดกองควบคุมการปฏิบัติกา (0P-O) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองควบคุมการปฏิบัติการ(รักษาการ OP-O) อีกตำแหน่งหนึ่ง
     14. นายชรินทร์ จันทรโณทัย Chief Flight Operations Officer (ระดับ 8) สังกัดกองควบคุมการปฏิบัติการ (OP-O) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองวางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติการ (รักษาการ OP-P) อีกตำแหน่งหนึ่ง

ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ)

      15. นายวราวุธ วีรุตมเสน ผู้จัดการกองบริหารคลังอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QW)ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ-WV)โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

     16. นายบุญชู ภู่วิจิตรสุทิน รองผู้จัดการกองวางแผนและพัฒนาอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QF-B) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองบริหารคลังอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน(รักษาการ QW) อีกตำแหน่งหนึ่ง

สายการพาณิชย์ (DN)

     17. นางวิศุทธ์พร พูลสวัสดิ์ Chief (Specialist) (ระดับ 8) สังกัดกองกลยุทธ์การขายและเที่ยวบินเช่าเหมา (AQ) ดำรตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองกลยุทธ์การขายและเที่ยวบินเช่าเหมา (รักษาการ AQ) อีกตำแหน่งหนึ่ง

         ทั้งนี้ ลำดับที่ 8, 11-17 มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                 ลำดับที่ 1-7, 9-10 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอก3 อีก19 ตำแหน่ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอก3 อีก19 ตำแหน่ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอก3 อีก19 ตำแหน่ง

             อนึ่งสำหรับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งรักษาการ ให้รักษาการไปก่อนจนกว่าคณะทำงานจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯ แล้วเสร็จโดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน 3 เดือน และบริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้นไป

               ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯ และมีการยุบตำแหน่งที่แต่งตั้ง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตกลงยินยอมในการปรับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งใหม่ โดยไม่มีข้อโต้แย้งในทุกกรณี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน กราวรูด 23 ตำแหน่ง
การบินไทย เปิด 15 เที่ยวบินพิเศษ 5 เส้นทางบิน เดือนต.ค.นี้
ภัตตาคาร “การบินไทย” สีลม สุดฮ้อต “ปาท่องโก๋” กับ "สังขยา"เจ้าจำปี
การบินไทย เปิด 4 พื้นที่ให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้
การบินไทย โยกย้ายพนักงานบิ๊กล็อต 14 ตำแหน่งรวด

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend