15 มิถุนายน 2021

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน กราวรูด 23 ตำแหน่ง

22 Sep 2020 18:56 น.
อ่าน 22,303 ครั้ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน กราวรูด 23 ตำแหน่ง

“ชาญศิลป์” ออกประกาศโยกย้ายพนักงานล็อตใหญ่ระลอก2 ทั้งผู้บริหาร-พนักงาน รวม 23 ตำแหน่ง ย้ำในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯ และมีการยุบตำแหน่งที่แต่งตั้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตกลงยินยอมในการปรับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งใหม่ โดยไม่มีข้อโต้แย้งในทุกกรณี


       วันนี้ ( 22 กันยายน 2563)  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(ดีดี) ลงนาม แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารและพนักงานการบินไทย ระลอกสอง ครั้งใหญ่ เพิ่มเติมอีกร่วม 23 ตำแหน่ง โดยมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยระบุว่า คณะทำแผนพื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 12563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร ดังนี้
        1. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน (รักษาการ D1) และรักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (รักษาการ SS) พ้นจากรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน(รักษาการ D1) โดยยังคงดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN) และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (รักษาการ SS) อีกตำแหน่งหนึ่ง
        2. นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน (DS)และรักษาการ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (รักษาการ FZ) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-SS) และรักษาการ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน (รักษาการ D1) อีกตำแหน่งหนึ่ง มีผลวันที่ 22 กันยายน2563

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน กราวรูด 23 ตำแหน่ง        นอกจากนี้ยังมีคำสั่งโยกย้ายพนักงาน รวมอีกกว่า 21 ตำแหน่ง โดยระบุว่าด้วยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และปัจจุบัน มีตำแหน่งระดับบริหารที่สำคัญว่างอยู่หลายหน่วยงาน รวมทั้งมีผู้บริหารหลายตำแหน่งที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ บริษัทฯ มีมติอนุมัติการโยกย้ายผู้บริหารและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

        สายปฏิบัติการ (DO)
        ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ)

        1. นางจิรดา โฉมทอง ผู้จัดการกองระเบียบและวินัยบุคลากร (QV-2) ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (รักษาการ QV) อีกตำแหน่งหนึ่ง
         2. นางจุกามาศ ทิพธภัท บุนนาด ผู้จัดการกองบริหารงานที่พักลูกเรือ (OJ) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน(รักษาการ QY) อีกตำแหน่งหนึ่ง
       3. นายทวีศักดิ์ ประสาสน์ตักดิ์ Chief (Specialist) (ระดับ 8) สังกัดกองวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพงานบริการบนเครื่องบิน (QQ2) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองวางแผนและพัฒนาอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (รักษาการ QF) อีกตำแหน่งหนึ่ง
        4. หม่อมหลวง กวิน ตรีธวัช Chief (Specialist) (ระดับ 8) สังกัดกองวางแผนและพัฒนาอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QF) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (รักษาการ QX) อีกตำแหน่งหนึ่ง
        5. นายวรวิทย์ กรรณกุลสุนทร Chier (Specialist) (ระดับ 8) สังกัดกองบริหาร อัตรากำลังพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (QV-1) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองจัดการและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน (รักษาการ QJ) อีกตำแหน่งหนึ่ง
        6. นายภัทรวิทย์ ประพัฒน์ทอง Chief (Specialist) (ระดับ 8) สังกัดกองสื่อสารประชาสัมพันธ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (DQ-P) ตำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองบริหารอัตรากำลังพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (รักษาการ QV -1) อีกตำแหน่งหนึ่งฝ่ายช่าง (DT)
ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL)

        7. นายกรรตรี เย็นสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานลานจอด (L0-B) ดำรงตำแหน่ รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานลานจอด (รักษาการ LO) อีกตำแหน่งหนึ่ง
        8. นาย เอกชัย สีมาวุธ ผู้จัดการกองซ่อมอากาศยานสถานีและสายการบินลูกค้า (LB)ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยานระดับฐานปฏิบัติการและสถานี(รักษาการ LG) อีกตำแหน่งหนึ่ง
        9. นายนฤเทพ สิกขะมณฑล ผู้จัการกองกำหนดอากาศยานเพื่อวางแผนซ่อมบำรุง(LR) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (รักษาการ LF) อีกตำแหน่งหนึ่ง
       10. นายเจริญ ใช้คล่องกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MC-B)ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน (รักษาการ MC)อีกตำแหน่งหนึ่ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน กราวรูด 23 ตำแหน่ง

ฝ่ายซ่อมใหญ่ (DM)
      11. นายซินพันธุ์ ทัตติยพงศ์ ผู้จัดการกองซ่อมโครงสร้างอากาศยานและบริภัณฑ์ (MS)ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานรองกรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่ง (DT-CT) โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเติม

สายการพาณิชย์ (DN)
        12. นางปานทิพย์ พึ่งแย้ม ผู้จัดการกองควบคุมงบประมาณและรายจ่าย (NE)ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์(รักษาการ NZ) อีกตำแหน่งหนึ่ง
       13. นายเชตเสนีย์ ธนะรัชต์ ผู้จัดการกอง สังก้สำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN-CD) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย - ญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกา(รักษาการ NN-2) อีกตำแหน่งหนึ่ง
       14. นายธรรมญ กู้ประเสริฐ ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN-TK) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-กลุ่มอนุทวีปอินเดีย(รักษาการ NN-4) อีกตำแหน่งหนึ่ง
        15. นางสาวนนทกร ตระกูลพา ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงนรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิช (DN-NT) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย - ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแปซิฟิก (รักษาการ NN-5) อีกตำแหน่งหนึ่ง

สายการเงินและการบัญชี (DE)
       16. นายรัฐ รักสำหรวจ ผู้จัดการกองบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน (JI) ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายการปิโตรเลียมและบริหารเชื้อเพลิง (รักษาการ JJ) อีกตำแหน่งหนึ่ง
       17. นางชนิดา สุทธิจักร Accounting Officer 6 (ระดับ 8) สังกัดกองบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร (ET) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองบัญชีงินสดและเงินฝากธนาคาร(รักษาการ ET) อีกตำแหน่งหนึ่ง


หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1)
ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2)

        18. นายอภิสิทธิ์ พิลาปุรณะ ผู้จัดการกองบริการสถานี (2K) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนงานบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (รักษาการ 2J) อีกตำแหน่งหนึ่ง

สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY)
        19. นายธิติ อารยะคุณ ผู้จัดการกองประสานงานเวลาเที่ยวบิน (YO) ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตารางบิน (รักษาการ YY) อีกตำแหน่งหนึ่ง
       20. นายพรพจน์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้จัดการกองวางแผนตารางบิน (YP) ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน (รักษาการ YU) อีกตำแหน่งหนึ่ง
        21. นายสุทริโซด รอดลี้จิตร ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN-SR) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และวิจัยธุรกิจการบิน(รักษาการ YA) อีกตำแหน่งหนึ่ง
        ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-6, 8-9, 11-16 และ 18 มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลำดับที่ 7, 10, 17 และ 19-21 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
        อนึ่ง ตำแหน่งใดที่มีผู้ดำรงดำแหน่งรักษาการอยู่ก่อนให้ถือว่าสิ้นสุดการรักษาการในตำแหน่งนั้น
       สำหรับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งรักษาการ ให้รักษาการไปก่อนจนกว่าคณะทำงานจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทแล้วเสร็จ โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน 3 เดือน และบริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการได้ตามที่เห็นสมควร ทั้ง บริษัทฯ จะประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้นไป
        ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯ และมีการยุบตำแหน่งที่แต่งตั้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตกลงยินยอมในการปรับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งใหม่ โดยไม่มีข้อโต้แย้งในทุกกรณี

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน กราวรูด 23 ตำแหน่ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน กราวรูด 23 ตำแหน่ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน กราวรูด 23 ตำแหน่ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน กราวรูด 23 ตำแหน่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เปิด 5 แนวทาง ร่างแผนฟื้นฟู ‘การบินไทย’
การบินไทย โยกย้ายพนักงานบิ๊กล็อต 14 ตำแหน่งรวด
การบินไทย เปิดบริการ Royal Orchid Dining อร่อยล้นฟ้า ไม่ต้องบิน ก็ฟินได้
การบินไทย ถก 3 แนวทาง หาเงิน 6-8 หมื่นล.ฟื้นฟูกิจการ
การบินไทย เปิด 4 พื้นที่ให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้
การบินไทย จ่อลดทุน25สต. คลังหนุนแผนฟื้นฟู​​​​​​​

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend