“พาณิชย์” สั่งชะลอเงินอุดหนุนส่งออกไข่ไก่

02 มิ.ย. 2564 เวลา 12:10 น.604

อัพเดท ราคาไข่ไก่พุ่ง  3 บาทต่อฟอง “พาณิชย์” สั่ง ชะลอเงินอุดหนุนส่งออกไข่ไก่ หลังราคาสูงกว่าเพดานที่กำหนด มีผลทันที

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า นางสาวพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดี กรมการค้าภายใน ประธานคณะทำงานบริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ปี 2564 มีประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564  เรื่อง ชะลอการจัดสรรวงเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกไข่ไก่ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2564 ตามที่คณะทำงานบริหารโครงกรรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2564  ได้ออกประกาศคณะทำงานบริหารโครงกรรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมไข่ไก่เพื่อส่งออก ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2564  ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564  ไปแล้ว นั้น

 

คณะทำงานบริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2564  ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  พิจารณาสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาไข่ไก่ คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ จึงมีมติเห็นชอบให้ชะลอการจัดสรรวงเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมไข่ไก่เพื่อส่งออก ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2564  เนื่องจากราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ปรับสูงขึ้น อยู่ที่ฟองละ 2,90  บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายนำที่กำหนด อยู่ที่ฟองละ 2.76 บาท

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งกรมการค้าภายใน ที่  138/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกอบกับข้อ 3.4  ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมไข่ไก่เพื่อส่งออกแนบท้ายประกาศคณะทำงานบริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ปี 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมไข่ไก่เพื่อส่งออก ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2564  ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานบริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2564  จึงออกประกาศให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการทราบ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ให้ชะลอการจัดสรรวงเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมไข่ไก่เพื่อส่งออกตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2564  ตามประกาศคณะทำงานบริหารโครงการรักษาเสถียรภาพ ราคาไข่ไก่ ปี 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมไข่ไก่เพื่อส่งออก ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 

ผู้ขอรับการจัดสรรวงเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการรวบรวมไข่ไก่เพื่อส่งออกตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ปี 2564 ที่ได้มีการเปิด Letter of credit (L/C)  หรือทำสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารที่แสดงว่าได้มีการตกลงซื้อขาย ภายในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ยังคงมีสิทธิได้รับการพิจารณาการจัดสรรเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมไข่ไก่เพื่อส่งออกตามโครงการฯ

แหล่งข่าวคณะทำงานบริหารโครงการฯ เผยว่าการจัดสรรวงเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกไข่ไก่ เห็นชอบเอกสํารหลักฐานประกอบการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมไข่ไก่เพื่อส่งออก ซึ่งถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะทํางานฯ กําหนด และเห็นชอบการจัดสรรเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมไข่ไก่เพื่อส่งออก จํานวน 1 ราย คือ บริษัท บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด  ส่งออกไข่ไก่ และขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ จํานวน 4,410,480 ฟอง ในอัตราฟองละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 2,205,240 บําท และผลักดันการส่งออกเพิ่มเติม จํานวน 4,410,480 ฟอง รวมเป็น 8,820,960 ฟอง คงเหลือปริมาณไข่ไก่ที่ได้รับการจัดสรรให้ส่งออกอีก จํานวน 49,349,240 ฟอง

 

 

เอกสารแนบ 

“พาณิชย์” สั่งชะลอเงินอุดหนุนส่งออกไข่ไก่

“พาณิชย์” สั่งชะลอเงินอุดหนุนส่งออกไข่ไก่

“พาณิชย์” สั่งชะลอเงินอุดหนุนส่งออกไข่ไก่

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง