svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เฮ สำนักงบฯ ไฟเขียว “เยียวยานมโรงเรียน”  กว่า  1,167 ล้าน นัด แจกเด็ก 19 เม.ย.

14 เมษายน 2564

ประธานชุมนุมฯ เผย “ไทม์ไลน์”  เยียวยานมโรงเรียน” กว่า  1,167 ล้าน หลัง สำนักงบไฟเขียว เตรียมนัดแจกเด็ก 19 เม.ย.นี้

ย้อนไปเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะกรรมา ธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ได้นัดประชุมด่วนที่สุด เพื่อติดตามความคืบหน้าการอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นม (ก่อนหน้านั้น ครม.มีมติ (12 ม.ค.64) อนุมัติกรอบวงเงิน 1,477.75 ล้านบาท ในการเยียวยา แต่ยังไม่สามารถจ่ายได้) โดยสำนักงบประมาณระบุเรื่องยังไม่ครอบคลุม และตีกลับเรื่องให้พิจารณาใหม่

 

ล่าสุด  หนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่  9 เมษายน  2564  เรื่องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น สำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภีคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  มีความคืบหน้าตามลำดับ

นัยฤทธิ์ จำเล

 

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 17.00 น. กรมปศุสัตว์ได้รับหนังสือตอบจากสำนักงบประมาณอย่างไม่เป็นทางการแล้ว โดยสำนักงบประมาณแจ้งว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ภายในวงเงินกว่า 1.167 ล้านบาท  เพื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมให้เด็กนักเรียน คนละ 24 กล่อง

 

“ทางกรมปศุสัตว์จะแจ้งสิทธิการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมร่วมโครงการฯ ทราบ ในวันที่ 16 เมษายน 2564 และแจ้งเวียนผลการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายให้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนรับทราบ และแจ้งผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายในหน่วยจัดซื้อ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

นายนัยฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ในวันที่ 19 เมษายน 2564  เป็นต้นไป หน่วยจัดซื้อกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมดำเนินการจัดซื้อทำสัญญาและส่งมอบผลิตภัณฑ์นมในโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

 

ในหนังสือของสำนักงบประมาณ  นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ระบุข้อความว่า หากมีงบประมาณเหลือจ่ายหรือคาดการณ์ได้แน่ชัดว่าจะเหลือจ่ายขอให้นำส่งคืนสำนักงบประมาณภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบยอดงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว

 

ทั้งนี้การจัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         866,220,096  บาท

2.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ              256,545,576  บาท

3. กรุงเทพมหานคร                                         43,405,656  บาท

4.เมืองพัทยา                                                  831,104  บาท