ซีพีเอฟยึดหลักซื้อข้าวโพด “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ”

24 มี.ค. 2564 เวลา 13:05 น.946

ซีพีเอฟยึดหลัก "ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ" ใช้ข้าวโพดที่ปลูกถูกต้อง 100% จากแหล่งมีเอกสารสิทธิ์ และไม่ทำลายป่า 5 ปีโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เข้าร่วม 9,554 ราย

รายงานข่าวจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ระบุว่า บริษัทมุ่งมั่นใส่ใจการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบทุกขั้นตอน เน้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างโปร่งใส ยืนยันใช้วัตถุดิบข้าวโพดจากแหล่งผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  พร้อมช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตด้วยการปลูกแบบถูกวิธี มีรายได้มั่นคง ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจสร้างความยั่งยืน ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกัน

ทั้งนี้ซีพีเอฟ โดย บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน โดย ซีพีเอฟ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคู่ค้าในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร โดยสามารถระบุพื้นที่เพาะปลูกได้ตามเอกสารสิทธิ์ครบถ้วน 100% แล้ว ตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ขณะเดียวกันร่วมพัฒนาเกษตรกรในห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เติบโตไปด้วยกัน เป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตอาหารมั่นคง  

นับตั้งแต่ปี 2559 ซีพีเอฟได้ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งปลูกได้ (Corn Traceability) เพื่อระบุผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ซื้อต้องไม่ได้มาจากแหล่งปลูกพื้นที่ป่า และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ล่าสุดบริษัทฯ ร่วมมือจากคู่ค้าธุรกิจและผู้รวบรวมข้าวโพดในการติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ (real time) ในการขนส่งข้าวโพดเข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟในเขตประเทศไทยได้ครบ 100% อีกด้วย 

ซีพีเอฟยึดหลักซื้อข้าวโพด “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ”

นอกจากนี้ กรุงเทพโปรดิ๊วส์ยังได้นำระบบตรวจสอบย้อนกลับไปขยายผลในประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซีพี เมียนมา บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ประกาศรับซื้อผลผลิตข้าวโพดในเขตประเทศเมียนมา จากแหล่งผลิตที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับเท่านั้น โดยเกษตรกรในเขตประเทศเมียนมาร่วมลงชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานการรับซื้อจากแหล่งผลผลิตข้าวโพดที่มีเอกสารสิทธิ์ และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดการปัญหาหมอกควัน

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังเดินหน้าส่งเสริมพันธมิตรในห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งคู่ค้าธุรกิจ และ เกษตรกรเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยริเริ่มโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทยเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทให้คำแนะนำใกล้ชิด ควบคู่กับการบริหารจัดการแบบเกษตรแปลงใหญ่ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Chat bot ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลราคารับซื้อผลผลิตหน้าโรงงานได้ทุกวัน และข้อมูลรถเก็บเกี่ยวและรถขนส่งในชุมชน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดต้นทุนการผลิต

ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม บริษัทเพิ่มจุดรับซื้อผลผลิตที่ได้มาตรฐานในชุมชนให้อยู่ใกล้พื้นที่ปลูกเกษตรกร เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร ประหยัดค่าขนส่ง ช่วยเกษตรกรได้รับรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยบริษัทช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและการขนส่งเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายที่จุดรับซื้อ

ซีพีเอฟยึดหลักซื้อข้าวโพด “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ”

ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการดำเนินโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดด้วยความรับผิดชอบ 9,554 ราย ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 241,220 ไร่ โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในปี 2563 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเทียบกับ 909 กิโลกรัมต่อไร่ของเกษตรกรนอกโครงการฯ ช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 29,628 บาทต่อครัวเรือน

ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟมุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำมันปาล์ม มันสำปะหลัง กากถั่วเหลือง และปลาป่นที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติ และร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ปลูกข้าวโพดเฮ! ราคาตลาดพุ่ง 8.63 บาท

จีนขยับ “ข้าวโพด-ถั่วเหลือง-ข้าวสาลี” ตลาดโลก แดงยกแผง

CPF ลุยยกระดับสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ “ข้าวโพด”เฮ รายได้เพิ่ม 2.9 หมื่นต่อครัว

“ชาวไร่ข้าวโพด” อาชีพเสี่ยงสูญพันธุ์ ในอีก 2 ปี

ผงะ จีนหนุนปลูกข้าวโพด จีเอ็มโอ 255 ล้านไร่

แท็กที่เกี่ยวข้อง