20 เมษายน 2021

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาทักษะนวัตกรรมผู้ประกอบการไฟแรง

26 Jun 2019 18:04 น.
อ่าน 820 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาทักษะนวัตกรรมผู้ประกอบการไฟแรง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการไทยไฟแรง ร่วมมือกับ SYN HUB Co-Innovative Space รับสมัครผู้ประกอบการ สาขาการแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต, สาขาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ผ่านโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาทักษะนวัตกรรมผู้ประกอบการไฟแรง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ร่วมมือกับ SYN HUB Co-Innovative Space รับสมัครผู้ประกอบการจากสาขาการแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต, สาขาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน มีผู้ประกอบการที่สนใจจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนเอง จนในที่สุด ก็ได้ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่มาร่วม 54 กิจการด้วยกัน และเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมกับโครงการ ได้รับความรู้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมนี้จัดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความอยู่รอดและยกระดับความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจยุค 4.0  ดังนั้นการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs) นั้น ทำได้โดยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการออก แบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอย่างมาก อีกทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจได้ ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการปรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์มากขึ้น พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้เกิดความอยู่รอดอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความเข้มแข็งในอนาคตได้

กิจกรรม “พัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่” ภายใต้ชื่อโครงการ “New-Age Innopreneur” นี้ ได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิดให้สินค้าหรือบริการของตนเองมีความแตกต่างเชิงนวัตกรรม โดยไม่ละทิ้งความต้องการของลูกค้า ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทีมวิทยากรและที่ปรึกษามากด้วยประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเพราะด้านที่พร้อมจะให้คำปรึกษาแนะนำและเปิดโอกาสในการทดสอบตลาดสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อหาความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงอยากให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ให้ความใส่ใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร เพื่อจะได้ความรู้และโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจและขยายธุรกิจของท่าน ให้เข้มแข็งก้าวทันยุค 4.0 และมีรูปแบบแนวคิดในการพัฒนาสินค้าให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยต่อไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาทักษะนวัตกรรมผู้ประกอบการไฟแรง

NEW-AGE Innopreneur ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เป็นโครงการที่มุ่งมั่นปลุกปั้นผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ให้ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์สาขาการแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต สาขาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ด้วยการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และแผนการต่อยอด เพื่อชี้แนวทางตามการวางเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) และ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation) ร่วมกับ SYN HUB (SYNHUB Co-Innovative Space) เพื่อตอกย้ำบทบาทของพื้นที่ร่วม (Co-Innovative Space) ในการเป็นพื้นที่ให้กับแนวคิดธุรกิจของคนรุ่นใหม่ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ประกอบการจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกมิติของธุรกิจด้วยกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น Technology Disruption รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, ด้านการตลาด นำเสนอสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่ตลาดต้องการ, เทคนิคการนำเสนอระดับสากลเพื่อพิชิตแหล่งเงินทุนรวมถึงแนะนำแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน, รังสรรค์ไอเดียและต่อยอดระบบความคิดด้วย Design Thinking ตลอดจนการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งถ่ายทอดโดยที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มากด้วยประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาทักษะนวัตกรรมผู้ประกอบการไฟแรง

รูปแบบกิจกรรม Innopreneur Pitching Contest ซึ่งผู้ประกอบการจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกมิติของธุรกิจด้วยกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น Technology Disruption รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, ด้านการตลาด นำเสนอสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่ตลาดต้องการ, เทคนิคการนำเสนอระดับสากลเพื่อพิชิตแหล่งเงินทุนรวมถึงแนะนำแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน, รังสรรค์ไอเดียและต่อยอดระบบความคิดด้วย Design Thinking ตลอดจนการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งถ่ายทอดโดยที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มากด้วยประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาทักษะนวัตกรรมผู้ประกอบการไฟแรง


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend