ดูชัดๆร่างข้อกำหนด “EIA” สร้างอาคารห้ามบังแดด

18 มิ.ย. 2564 เวลา 11:29 น. 1.3k

ดูชัดๆร่างข้อกำหนดEIA ใหม่ สผ. คุมเข้มอาคารสูง-ใหญ่สร้างบังแดดชุมชน ทั่วประเทศ

 

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) จัดทำร่างข้อกำหนดแนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการการก่อสร้างอาคารสำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน หรือเกณฑ์อีไอเอ(EIA)ใหม่ด้านการบังแดด

ทั้งนี้สาระเงื่อนไขสำคัญ สำหรับแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการบังแสงอาทิตย์ของอาคาร มีดังนี้ ให้คำนึงถึงผลกระทบหลักใน 2 ประการได้แก่ ด้านสุขภาพซึ่งกำหนดระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดของการรับแสงอาทิตย์ที่มีความจำเป็นต่อการสร้างวิตามินดีและสารซีโรโทนิน (serotonin) ของร่างกายมนุษย์ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันและด้านการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน เช่น การติดตั้งโซล่าร์รูฟ (Solar roof) การตากผ้าเป็นต้นโดยการประเมินนี้ดำเนินการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสร้างจำลองของการบังแสงอาทิตย์ที่ได้พัฒนาขึ้นและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันเช่น SketchupShadow,FX, Wind&SunHelioscope, BIM เป็นต้น

 

 

ประกอบด้วย1.อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร (ตั้งแต่ 8 ชั้น) จากระดับถนนที่อยู่รอบโครงการและหรืออาคารที่มีความยาวต่อเนื่องกันตั้งแต่ 60 เมตรขึ้นไป 2.การจำลองการบังแสงอาทิตย์ควรจำลองการบังแสงอาทิตย์ 3 วัน คือ วันที่ 21 มิถุนายน คือวัน Summersolstice หรือวันที่แกนของโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดคือ 23.5 องศา วันที่ 21 กันยนยน หรือ 21 มีนาคมวันที่แกนของโลกตั้งฉากกับระนาบของดวงอาทิตย์หรือขนานกับแกนของดวงอาทิตย์ วันที่ 21 ธันวาคมวันที่แกนโลกเอียงออกจากแกนของดวงอาทิตย์มากที่สุด 23.5องศา 3.กำหนดให้ใช้เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเวลา 6.00 น.และพระอาทิตย์ตกเวลา 18.00 น.โดยให้จำลองการบังแสงอาทิตย์ต่อเนื่องในทุกชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า 1 ชั่วโมงก่อนถึงพระอาทิตย์ตกจากขอบฟ้า 1 ชั่วโมงของวันที่ทำการประเมิน

วิธีจำลองให้ระบุรายละเอียดการจำลองในด้านต่างๆ ดังนี้ข้อมูลของโปรแกรมและเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจำลองรวมทั้งชื่อของเอกสารแสดงการทอสอบ, ตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่จะสร้างโดยระบุจุดศูนย์กลางของอาคารเป็นพิกัดเส้นรุ้งเส้นแวงให้มีความละเอียดเป็นองศาลิปดาและฟิลิปดาทิศการวางตัวของอาคารโดยให้แสดงผนังด้านใดด้านหนึ่งกับทิศเหนือ เป็นมุมที่มีความละเอียดอย่างต่ำเป็นองศากรณีมีแบบจริงของอาคารที่จะสร้างแล้วให้นำเข้าขนาดของอาคารโดยระบุความสูง ความยาวความกว้างของอาคารที่มีหน่วยเป็นทศนิยมมีหน่วยเป็นเมตร กรณีไม่มีแบบจริงของอาคารที่จะสร้างให้ระบุความสูงความยาวความกว้างของอาคารที่นำเข้าแบบจำลองเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์โดยแสดงหน่วยทศนิยมของความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร

ทั้งนี้การแสดงผลของการจำลองให้แสดงข้อมูลของการจำลองที่ได้โดยมีผลของการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ผลการบังแสงอาทิตย์ต่อพื้นที่โดยรอบทุกชั่วโมงที่ทำการจำลองโดยแสดงบนภาพถ่ายของโปรแกรม Google Earth ที่มีความละเอียดสามารถแสดงให้เห็นลักษณะของอาคารข้างเคียงและพื้นที่สาธารณะข้างเคียงที่ประชุมใช้ประโยชน์โดยรอบโดยลากเส้นตรงระหว่างชั่วโมงที่เท่ากันของวันที่ 21 มิถุนายนวันที่ 21 กันยายนและวันที่ 21 ธันวาคมเพื่อหาบ้านที่ถูกบังในเวลา 1 ปี 2.ที่ตั้งและบ้านเลขที่ถูกบังทุกชั่วโมงที่ทำการจำลอง

3. ที่ตั้งและบ้านเลขที่ที่รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง 4.ที่ตั้งและบ้านเลขที่มีการใช้โซล่ารูฟพร้อมข้อมูลกำลังไฟที่ผลิตจาก โซล่ารูฟต่อเดือน5.ที่ตั้งและบ้านเลขที่ที่มีกิจกรรมการตากผ้า 6.พื้นที่สาธารณะที่มีระยะเวลาที่ได้รับแสงน้อยกว่า 50% ในแต่ละวันที่ทำการจำลองพร้อมระบุกิจกรรมที่ชุมชนเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่นั้นในแต่ละวัน 7.ตารางแสดงประเภทผลกระทบของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการจำลอง 8.กรณีบริเวณรอบอาคารที่จะสร้างมีอาคารอื่นที่บังแสงอาทิตย์อยู่แล้วอาจจำลองการบังของอาคารที่มีอยู่แล้วออกจากรายการข้อเป็นต้น

พร้อมทั้งจัดทำสเกล หรือการปรับลดหรือเพิ่มขนาดของตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบ ให้เกิดความเหมาะสม โดยแบ่งเป็นระดับต่ำ ปานกลาง สูงโดยผลกระทบต่ำหมายถึงบ้านที่ได้รับแสงอาทิตย์มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ผลกระทบปานกลางหมายถึงบ้านที่ได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่า2ชั่วโมงต่อวัน ผลกระทบค่อนข้างสูงหมายถึงบ้านที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ตลอดวัน

สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยมีการจัดประชุมเชิญผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ รับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะ ลดผลกระทบที่ทำได้ก่อนเช่นการปรับปรุงรูปแบบอาคารหรือปรับแผนผังโครงการเป็นต้นหากไม่สามารถดำเนินการได้ จำเป็นต้องกำหนดมาตรการชดเชย

แท็กที่เกี่ยวข้อง