"สุโขทัย" ยกระดับมาตรการสกัดเชื้อโควิด กำหนดพื้นที่เฝ้าระวัง-เฝ้าระวังสูง

29 ธ.ค. 2563 เวลา 21:10 น.644

"ผู้ว่าฯสุโขทัย" เข้ม ยกระดับมาตรการสกัดกั้นเชื้อโควิด-19 ประกาศกำหนดพื้นที่ "เฝ้าระวัง-เฝ้าระวังสูง"

30 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งกระจายครอบคลุมในหลายพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยนั้น ปรากฎความเคลื่อนไหวล่าสุด โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย ลงนามในประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กําหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดสุโขทัยประเมินและกําหนดพื้นที่สถานการณ์ออกเป็น 4 ระดับ (พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง) ตามแนวทางและเงื่อนไขการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด โดยให้พิจารณากําหนดพื้นที่สถานการณ์ลงไปในระดับอําเภอ หรือระดับตําบลนั้น

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230 /ว 7754 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ตามมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 กําหนดพื้นที่สถานการณ์ระดับอําเภอ ดังนี้

 

พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่ในอําเภอสวรรคโลก, อําเภอศรีสัชนาลัย, อําเภอทุ่งเสลี่ยม, อําเภอศรีนคร, อําเภอศรีสําโรง, อําเภอกงไกรลาศ, อำเภอคีรีมาศ และอําเภอบ้านด่านลานหอย

 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง ได้แก่ พื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ข้อ 2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตําบล (ศปก.ศ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมือง (ศปก.ทม.) เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการในเขตพื้นที่

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บัดนี้เป็นต้นไป