สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (35)

28 พ.ย. 2562 เวลา 11:00 น.812

คอลัมน์ทางออกนอกตำรา ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3526 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.2562 โดย... บากบั่น บุญเลิศ


          ผมนำเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 224,544 ล้านบาท ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์การประมูลโครงการขนาดใหญ่ของไทยที่มีความล่าช้าในการเซ็นสัญญายาวนานที่สุด
          กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือซีพีและพันธมิตร เสนอวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 117,227 ล้านบาท น้อยกว่าคู่แข่งจึงชนะประมูล แต่กว่าจะมีการลงนามกันได้ต้องใช้เวลาเกือบ 1 ปี 
          สัญญาที่จะลงนามกันนั้นเป็นอย่างไร มาติดตามร่างสัญญากันในเรื่องสัญญาที่ดินแอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน ศรีราชา เป็นเรื่องการส่งมอบที่ดินอนาคตสัญญาจะอยู่ตรงนี้
          (13) การสิ้นสุดระยะเวลาการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ เมื่อระยะเวลาการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ สิ้นสุดลง รฟท.มีสิทธิดังต่อไปนี้
          (ก) กรณีเอกชนคู่สัญญาไม่สามารถก่อสร้างงานโยธาของการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ ให้มีมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 42,000,000,000(สี่หมื่นสองพันล้าน)บาท 
          สำหรับพื้นที่ที่มักกะสัน และไม่น้อยกว่า 300,000,000(สามร้อยล้าน) บาท 
          สำหรับพื้นที่ศรีราชา และเป็นไปตามข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 9 ภายในระยะเวลาการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ คู่สัญญาตกลงให้เอกชนคู่สัญญาชำระเงินเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าการลงทุนจริงและเงินจำนวน 42,000,000,000(สี่หมื่นสองพันล้าน)บาท 
          กรณีพื้นที่มักกะสัน หรือ 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท 
          กรณีพื้นที่ศรีราชา โดยเทียบกับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ก่อสร้างงานโยธาของการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ เสร็จ (โดยไม่มีการคิดลดค่าเงินและค่าเสื่อมราคา) ทั้งนี้จะต้องชำระภายในวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ โดยหากไม่ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าวเอกชนคู่สัญญาจะต้องชำระเงินจำนวนนั้นพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จนกว่าเอกชนคู่สัญญาจะชำระเงินดังกล่าวให้แก่ รฟท.เสร็จสิ้น

          ทั้งนี้ เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่ต้องดำเนินการก่อสร้างงานโยธาของการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ ให้มีมูลค่าเป็นไปตามข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอภายในระยะเวลาการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ ซึ่งหากเอกชนคู่สัญญาจะไม่ดำเนินการดังกล่าว เอกชนคู่สัญญาจะต้องเสนอเหตุผลและความจำเป็นต่อ รฟท.เพื่อให้ รฟท.พิจารณาอนุมัติ
          (ข) รฟท.มีสิทธิเข้าครอบครองใช้ประโยชน์หรือนำไปให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ ทั้งหมด โดยเอกชนคู่สัญญาไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือขัดขวางการใช้สิทธิหรือการกระทำดังกล่าวของ รฟท.
          นอกจากนี้ผู้ที่ รฟท.มอบหมายมีสิทธิขนย้ายสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์และสัมภาระไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด (ทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้) ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของเอกชนคู่สัญญาผู้เช่า ผู้เช่าช่วง ผู้ใช้ประโยชน์และ/หรือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรหรือบริวารของบุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของเอกชนคู่สัญญา และกระทำการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้ รฟท.สามารถเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ ได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิด การบุกรุก หรือทำให้เสียทรัพย์ หรือความผิดอาญาอื่นใด 
          ทั้งนี้เอกชนคู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการให้เวลาแก่เอกชนคู่สัญญาในการขยับบริวาร ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือวัสดุอุปกรณ์ (ทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ) ในช่วงที่ รฟท.ได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ตามวรรคแรก รฟท.ให้สิทธิเอกชนคู่สัญญาในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นภายในหกสิบ (60)วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ 
          โดยในระหว่างนั้น เอกชนคู่สัญญาจะต้องจัดส่งข้อมูลรายการทรัพย์สินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของเอกชนคู่สัญญาให้แก่ รฟท.จนเสร็จสิ้นโดยเร็วด้วย
          หาก รฟท.ไม่สามารถเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุแห่งการรอนสิทธิ ภาระผูกพันหรือด้วยเหตุใดๆ (ยกเว้นการรอนสิทธิ ภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อนวันเข้าทำสัญญาร่วมลงทุน) หรือต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกด้วยสาเหตุจากหรือเกี่ยวเนื่องจากการใช้พื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ ดังกล่าวเอกชนคู่สัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อ รฟท.ทั้งสิ้น

 

          (ค) ภายใต้บังคับของ ข้อ 16.1(13)(ข)ที่ รฟท.ให้สิทธิเอกชนคู่สัญญาในการขนย้าย บริวารทรัพย์สิน สิ่งของ หรือ วัสดุอุปกรณ์(ทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้) ได้ภายในระยะเวลาหกสิบ (60)วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ หากเอกชนคู่สัญญาไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว รฟท.มีสิทธิปรับเอกชนคู่สัญญาเป็นรายวันในอัตราดังต่อไปนี้นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาหกสิบ (60)วันนั้นแล้ว จนถึงวันที่เอกชนคู่สัญญาขนย้าย บริวารทรัพย์สิน สิ่งของ หรือ วัสดุอุปกรณ์เสร็จโดยไม่ตัดสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี)
          1) กรณีพื้นที่มักกะสัน ให้คิดค่าปรับอัตราวันละ สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบห้า (37,525)บาท ต่อหนึ่ง (1)ไร่ โดยเศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่ง (1)ไร่ และ
          2) กรณีพื้นที่ศรีราชา ให้คิดค่าปรับอัตราร้อยละ สามร้อยหกสิบสาม (363)บาท ต่อหนึ่ง (1)ไร่ โดยเศษของไร่คิดเป็นหนึ่ง (1)ไร่
          (ง) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่ปลูกสร้าง แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือก่อสร้าง ทดแทน และบรรดาทรัพย์สินใดๆ ที่เอกชนคู่สัญญา ผู้เช่าผู้เช่าช่วงและ/หรือผู้ใช้ประโยชน์ได้ดำเนินการบูรณะ พัฒนา และส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ รฟท. ตามสัญญาร่วมลงทุนหรือสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมสิ่งปลูกสร้างกับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนตามสิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน ตลอดจนเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่เอกชนคู่สัญญาได้ชำระหรือมอบให้แก่ รฟท.แล้ว เอกชนคู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกคืนหรือเรียกร้องค่าการงานหรือเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ
          อ่านสัญญาแล้ว ดูดี มีสาระมั้ย ท่านคิดอย่างไร!

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (34)

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (33)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (32)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (31)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (30)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (29)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (28)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (27)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (26)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (25)

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง