ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเขตที่ดินเวนคืนสร้างถนน4 ฉบับ

15 พ.ค. 2561 เวลา 10:58 น. 1.2k
ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเขตที่ดินเวนคืนสร้างถนน4 ฉบับ

carbinet

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องราชดำเนินกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน จำนวน 4 ฉบับ และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน จำนวน 1 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

kk1

1.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. .... เพื่อสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการผังเมืองรวมตราด และขยายทางหลวงชนบท ตร.3030 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชน เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการเดินทางและการขนส่งของประชาชน ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 4 ครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

2.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าเรือ และตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 กับทางหลวงชนบท นศ.4037 เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 3 ครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับและเห็นด้วย เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการพัฒนา แม้อาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเวนคืน

kk2

3.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลยางตลาด ตำบลคลองขาม และตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเลี่ยงเมือง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง สนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East West Economic Corridor) สู่จังหวัดมุกดาหาร และ สปป.ลาว ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 3 ครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับและเห็นด้วย เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการพัฒนาแม้อาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเวนคืน

4.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบางส่วนจากรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบรายใหม่ จำนวน 17 ราย กทพ. จึงลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำข้อคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเสนอความเป็นมา การจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบและตอบข้อคิดเห็นและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว

โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6

5.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 244 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บึงกาฬ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจวางเงินค่าทดแทน เข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากกรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีอสังหาริมทรัพย์ถูกเวนคืนเป็นที่ดิน 174 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 17 ราย และต้นไม้ยืนต้น 26 ราย เจ้าของทรัพย์สินทำสัญญาแล้ว 83 ราย ไม่ทำสัญญาเพราะไม่ยอมรับราคา บางรายอยู่ระหว่างจำนอง และดำเนินการเรื่องมรดก 35 ราย ทำให้ไม่สามารถเข้าครอบครองพื้นที่ได้ อาจทำให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้

สำหรับการเตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้บูรณาการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการอย่างพร้อมเพรียง ตามแนวนโยบาย One Transport, One Family เน้นความปลอดภัยให้กับเด็กและผู้ปกครอง ความเพียงพอของระบบขนส่งสาธารณะ และการอำนวยความสะดวกจราจรในโครงข่ายคมนาคมของกระทรวงคมนาคม ตาม 8 มาตรการ ที่ได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

e-book-1-503x62