svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ประกาศแล้ว 160 รายชื่อ สหกรณ์สินทรัพย์เกิน 5 พันล้านบาท สหกรณ์ไหนบ้าง เช็กด่วน

22 มีนาคม 2564

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรายชื่อ 160 ราย สหกรณ์ขนาดใหญ่สินทรัพย์เกิน 5 พันล้านบาท พร้อมเป็นพี่เลี้ยงทำงานไปด้วยกันเพื่อความมั่นคง ระบบสหกรณ์

วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่องรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2564 ทั้งนี้ เป็นการประกาศตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 มาตรา 89/2(1) และมาตรา 105 วรรค 3 ที่กำหนดให้มีการออกกฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กำหนดให้สหกรณ์แบ่งเป็นสองขนาด คือ สหกรณ์ขนาดใหญ่และสหกรณ์ขนาดเล็ก อาศัยอำนาจตามความในกฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ2 ข้อ 26 กำหนดให้สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไป และชุมนุมสหกรณ์ เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ คลิก ประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่

 

 “ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.2564 มีชุมนุมสหกรณ์ขนาดใหญ่ 13 แห่ง สหกรณ์ขนาดใหญ่ 147 แห่ง ซึ่งในอนาคตอาจมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามขนาดของสินทรัพย์ ทั้งนี้ สหกรณ์ขนาดใหญ่จะต้องเริ่มปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำเนินการและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ซึ่งกรมจะจัดให้มีการจัดเวทีเสวนาแนวทางปฏิบัติให้กับสหกรณ์ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ”

 

 เบื้องต้นเริ่มที่สหกรณ์ในเขตกรุงเทพ ทั้งที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่ที่สหกรณ์เหล่านี้ต้องปฏิบัติดังนั้นในช่วง 1-2 ปีนี้ กรมจึงมีนโยบายว่าจะใช้แนว การทำงานส่งเสริมเป็นหลัก เพื่อให้มีการปฏิบัติให้ได้ก่อน นอกจากนี้กรมจะออกคู่มือให้เป็นแนวปฏิบัติออกมาอีกด้วย กรมฯจะไม่เร่งรัด แต่จะใช้หลักเดินไปด้วยกันกับพี่น้องชาวสหกรณ์  ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับระบบสหกรณ์ทั่วประเทศ” นายวิศิษฐ์กล่าว

 

 

บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุม

ด้านนายสุรพล พงษ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กล่าวในการชี้แจงต่อผู้ร่วมประชุมในเวทีเสวนาฯ ว่ากฎกระทรวงฉบับนี้มีด้วยกัน 5 หมวด ประกอบด้วยการกำหนดขนาดของสหกรณ์  หมวด 2 ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมและผู้จัดการ หมวด 3  การดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ หมวด 4 การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ หมวดที่ 5 การบัญชีและการรายงานข้อมูล และบทเฉพาะกาล

 

ทั้งนี้ ได้กำหนดนิยามของสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ คณะกรรมการและกรรมการ และขนาดของสหกรณ์   แยกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ คลิก ประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่  คือ สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ 5 พันล้านบาทขึ้นไป ส่วนขนาดเล็ก คือ สินทรัพย์  น้อยกว่า 5 พันล้านบาท โดยขนาดของสินทรัพย์ให้พิจารณาจากงบการเงินของสหกรณ์ในปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว และการจะออกจากการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ เมื่อยื่นคำร้องแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์จะเป็นผู้พิจารณา ภายใน 30 วัน 

   

สำหรับอำนาจหน้าที่ของกรรมการนั้นกำหนดให้ สหกรณ์ต้องมีการกำหนดนโยบาย ทิศทางเป้าหมายกลยุทธ์ในการทำงาน  ต้องมีข้อกำหนดจริยธรรม และจัดให้มีการกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์  โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน  

 

ทั้งนี้  กฎกระทรวงยังกำหนดให้บุคคลเป็นกรรมการสหกรณ์ได้เพียง 1 แห่ง และสหกรณ์ต้องมีกรรมการที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด อย่างไรก็ตามในบทเฉพาะกาลได้กำหนดว่ากรณีที่กรรมการ

 

หรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระหรือกำหนดสัญญาจ้าง และให้สหกรณ์ดำเนินการให้มีกรรมการสหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดภายใน 6เดือนนับแต่สหกรณ์มีกรรมการชุดใหม่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่กฎกระทรวง ใช้บังคับ