“เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง” งวด2 ธ.ก.ส. นัดโอน 1 มกราคม 2564 ตรง “วันขึ้นปีใหม่”

24 ธ.ค. 2563 เวลา 8:18 น. 48.3k

1 มกราคม 2564 “วันขึ้นปีใหม่” เกษตรกรมันสำปะหลัง เฮ งวดที่2 เคาะแล้ว "ประกันราคามันสำปะหลัง" ได้รับชดเชยส่วนต่างสูงสุด 20,000 หมื่นบาท มีเกษตรกรกว่า 10,000 ครัวเรือน ได้รับสิทธิ์ชดเชย เช็ก ธ.ก.ส. ด่วน

ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2563/64 งวดที่1 หรือ "ประกันราคามันสำปะหลัง " ตามมติคณะรัฐมนตรี  (ครม.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ โดยประกันรายได้หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 9,570 ล้านบาท เกษตรกรสามารถตรวจสอบตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรที่ https://chongkho.inbaac.com/  ได้มีการเคาะ เกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 1) ไปแล้ว ขดเชยส่วนต่าง 0.26 บาท/กก.และ ได้รับสูงสุด 26,000 บาท  มีความคืบหน้าตามลำดับ

 

เติมศักดิ์ บุญชื่น

 

24 ธันวาคม 2563 นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2563/64 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สำหรับการจ่ายเงินงวดที่2 คือ กิโลกรัมละ 0.20 บาท ได้รับเงินสูงสุด 10,834 ครัวเรือน จำนวนเงินกว่า 79.4 ล้านบาท 

 

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลากับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ซึ่งการคำนวณปริมาณผลผลิต ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี2560/61  ปี2561/62 และปี 2562/63) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เท่ากับ 3,419 กก./ไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

 

นายเติมศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้การจ่ายเงินส่วนต่างรัฐบาลจะจ่ายทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน โดยจะจ่ายงวดแรกไปเรียบร้อยแล้ว เมื่่อวันที่ 1 ธ.ค.2563 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ซึ่งในงวดที่2 คาดว่าจะจ่ายในวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งจะตรงกับ "วันขึ้นปีใหม่"

 

 

อย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกรที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และระบุวันคาดว่าเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน รวม 12 ครั้ง (ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564) ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่าน https://chongkho.inbaac.com/  ตลอด 24 ชั่วโมง แต่หากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน กรมส่งเสริมการเกษตร ตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร

 

“เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง” งวด2 ธ.ก.ส. นัดโอน 1 มกราคม 2564 ตรง “วันขึ้นปีใหม่”