แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง 2566 ยังทำได้-รักษาสิทธิไว้ ตั้งแต่วันนี้–21 พ.ค.

18 พ.ค. 2566 | 17:05 น.

ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา ทางกกต.ยังเปิดโอกาสให้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิฯ ได้จนถึงวันที่ 21 พ.ค.นี้ ขั้นตอนทำได้ง่ายๆ   

 

กรณีที่ มีเหตุอันสมควรไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ อย่างช้าที่สุดภายใน 7 วันนับจากวันเลือกตั้ง หรือจนถึงวันที่ 21 พ.ค. นี้แล้ว เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิในกิจกรรมทางการเมืองในอนาคต

ทั้งนี้ กกต.ได้กำหนด “เหตุอันสมควร” ที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ มี 6 ข้อ ได้แก่

 1. ผู้มีธุรกิจจําเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 2. ผู้ป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 3. ผู้พิการหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 4. ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 5. ผู้มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเดินกว่า 100 กิโลเมตร
 6. ผู้ประสบเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

ย้ำว่า หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แล้วไม่ได้แจ้งเหตุฯ หรือแจ้งเหตุฯ แล้ว แต่เหตุนั้นไม่สมควร กฎหมายกำหนดให้ต้องเสียสิทธิบางประการ (อ่านเพิ่มเติม: ไม่ไปเลือกตั้งมีโทษอย่างไร ถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง)

สำหรับขั้นตอนการแจ้งเหตุอันทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการเสียสิทธินั้น ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิฯ สามารถแจ้งโดยมี 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. การแจ้งด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เริ่มด้วยการไปขอรับแบบ ส.ส. 1/8 เพื่อทําหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จากนั้นก็ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยสามารถยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นทำให้ (มอบฉันทะ) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 2. แต่จะง่ายและสะดวกกว่านั้น คือ การแจ้งทางอินเทอร์เน็ต หรือการแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main  โดยคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ดังกล่าว แล้วกรอกรายละเอียดในแบบ "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประชาชน
 • ชื่อ-นามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด

การแจ้งผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแล้ว ก็ยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะรับแจ้งเหตุฯ ให้โดยอัตโนมัติ

เราสามารถพิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน

หรืออีกช่องทาง คือ การแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิ และผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่ https://www.bora.dopa.go.th/all-election

การแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน