เลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. 66 จำหน่ายสุราได้ไหม กี่โมง

07 พ.ค. 2566 | 05:34 น.

ตรวจสอบข้อห้ามปฏิบัติ การจำหน่ายสุรา จัดเลี้ยงสุรา ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม 2566 จำหน่ายสุรา จัดเลี้ยงสุรา ได้กี่โมง ไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. 2561

เลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันที่ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจะต้องไปใช้สิทธิ โดย ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ณ ที่เลือกตั้งกลาง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริง 14 พฤษภาคม 2566 ได้ เนื่องจากพ้นเวลาในการแก้ไขหรือยกเลิกการลงทะเบียน

โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต รวมทั้งสิ้น 2,350,969 ราย กกต.ได้จัดให้มีสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งจำนวน 447 หน่วย และที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งจำนวน 442 หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะมีผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 800 คน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งเตือนประชาชน กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งมีข้อห้ามปฏิบัติ เนื่องในวันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

1. ห้ามขายสุรา จำหน่าย จ่ายแจกสุรา หรือจัดลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 หากฝ่าฝืนมีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เลือกตั้งล่วงหน้า ข้อห้าม

2. ห้ามไม่ให้ผู้สมัครผู้ใดจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง หรือพากลับไปจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร หรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ

โดยห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำการเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ทั้งนี้ ยกเว้นหน่วยงานของรัฐในการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

3. ห้ามไม่ให้ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญซาหรือลูกจ้าง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ สามารถขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ได้หลังจากเวลา 18.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
 

ที่มา กกต.