บอร์ด กสทช.ไฟเขียว โครงการ USO NET ชายขอบ แผน 3 วงเงิน 5.8 พันล้านบาท

23 พ.ค. 2567 | 10:03 น.

บอร์ด กสทช.ไฟเขียว โครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมในพื้นที่ ขาดแคลน แผน 3 งบประมาณ 5.8 พันล้านบาท

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ บอร์ด กสทช. มีมติอนุมัติในหลักการโครงการของงบกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. โครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลน หรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง ของแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ฉบับที่ 3 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) แผน USO 3 ภายใต้กรอบวงเงิน 5,862.15 ล้านบาท ซึ่งเรียกได้ว่าวาระดังกล่าวนี้ค้างในการพิจารณามามากกว่า 1 ปี 

ยุทธศาสตร์ 1 : ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เป็นหลัก เพื่อให้ รพ.สต. สามารถข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ ภายใต้กรอบงบประมาณ 3,991.12 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ระบบโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้กรอบงบประมาณ 1,371.85 ล้านบาท ให้มุ่งเน้นไปที่ระบบโรงเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนภายใต้กองทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการใด หรือโรงเรียนในพื้นที่ตกหล่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ระบบโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง ภายใต้กรอบงบประมาณ 499.18 ล้านบาท ในกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ ในกรณีด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กำหนดพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ

ในที่ประชุมมีมติผ่านการพิจารณาทุกยุทธศาสตร์ในหลักการ เพียงแต่ในยุทธศาตร์ 1 ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล( รพ.สต.) ยังมีรายละเอียดด้านค่าเช่าที่ยังมีราคาสูง เมื่อเทียบกับราคากลาง และผู้รับผิดชอบโครงการภายหลังจากส่งมอบ ดังนั้นจึงให้สำนักงาน กสทช. ไปทำรายละเอียดกลับมาเสนอในการประชุมบอร์ดกสทช.อีกครั้งในวันที่ 27 พ.ค.นี้

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังรับทราบและลงมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2568) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยจะวันครบกำหนด 29 พ.ค. 2567 ประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ตามแผน USO ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ ภายใต้วงเงินทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท กรอบการดำเนินการ 3 ปี ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อสนับสนุนบริการทางการศึกษา กรอบวงเงิน 6,312 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อสนับสนุนบริการสาธารณสุข กรอบวงเงิน 3,162 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส กรอบวงเงิน 3,162 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อประโยชน์สาธารณะ กรอบวงเงิน 6,312 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อความมั่นคง กรอบวงเงิน 5,052 ล้านบาท.