ประธาน กสทช. ตั้ง “ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” นั่งที่ปรึกษาประจำประธาน

21 พ.ค. 2567 | 13:12 น.

ประธาน กสทช.แต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักด์ อุวรรณโณ นั่งตำแหน่งที่ปรึกษาประจำประธาน มีผล 15 พฤษภาคม 2567 หลัง กมธ.ไอซีที ไล่บี้ตรวจสอบมีคุณสมบัติ

ผู้สื่อข่าวรายงานในวันนี้ 22 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ แล ะกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ลงนามคำสั่งบัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 586 /2567 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  นั่งตำแหน่งที่ปรึกษาประจำประธานกรรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์)

 

เหตุผลที่ ประธาน กสทช. แต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  นั่งตำแหน่งที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. เนื่องจากกณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา (กมธ.) พบว่า นพ.สรณ เป็นแพทย์ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ความสัมพันธ์ของ นพ.สรณ กับโรงพยาบาลรามาธิบดี มีลักษณะเป็น “พนักงานหรือลูกจ้าง” ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

โดยตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กำหนดกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยต้องไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วน ในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใด บรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการคัดเลือก 

และต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น และไม่เป็นกรรมการ หรือ ที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงระบุให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

ตามที่ นายภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ อดีตรองเลขาธิการ กสทช. ได้ร้องต่อวุฒิสภา ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นพ.สรณ 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ขณะที่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ออกมาชี้แจงว่า ไม่ได้เป็นบอร์ดธนาคารกรุงเทพและไม่ได้รับเงินเดือนแพทย์รามาธิบดี แต่อย่างใด.