เปิดไส้ใน USO 6 พันล้าน เน้นระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข

08 มี.ค. 2567 | 05:04 น.

เปิดไส้ในบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม USO มูลค่า 6 พันล้านบาท ขีดกรอบ 3 งานหลัก ขยายระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข การศึกษาในพื้นที่ห่างไกล และ ความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากที่สำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เตรียมแผนพัฒนาโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม Universal Service Obligation หรือ USO) เพื่อขยายการเข้าถึงโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงแก่ทุกคนในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ

 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หลายฝ่ายมองว่า การนำเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กทปส.) ไปใช้ดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีการจัดสรรงบจำนวนมากไปใช้กับภารกิจอื่น ส่งผลให้โครงการไม่มีประสิทธิภาพ บ้างพื้นที่มีการลงทุนซ้ำซ้อนกับภาคเอกชนที่ให้บริการและไม่สามารถขยายการเข้าถึงได้ตามเป้าหมาย ซึ่งล่าสุดทางสำนักงาน กสทช.อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน เพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผน USO นำเสนอต่อบอร์ด กสทช. เพื่ออนุมัติโครงการ โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ได้นำเสนอต่อบอร์ด กสทช.พิจารณาแล้วแต่ปรากฏว่า บอร์ด กสทช.ยังไม่ได้หยิบยกพิจารณาเนื่องจากมีวาระรับรองรายงานการประชุมเป็นลำดับแรก จึงทำให้ไม่สามารถหยิบยกโครงการ USO มาพิจารณาในที่ประชุม

 สำหรับโครงการบริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมงบประมาณ 6,000 ล้านบาท จะใช้เงินลงทุนจากกองทุน กทปส. หรือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ โดยสำนักงานกสทช. แบ่งมูลค่าการลงทุนดังนี้

 1.ขยายระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นหลัก เพื่อให้ รพ.สต. สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ ภายใต้กรอบงบประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยรวมจุดบริการทั้งหมด 2,593 แห่ง ซึ่งประเภทบริการและจำนวนพื้นที่เป้าหมาย อาจมีการปรับเปลี่ยนตามข้อเท็จจริง

 

เปิดไส้ใน USO 6 พันล้าน เน้นระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข

 2.ขยายระบบโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้กรอบงบประมาณ 1,372.127 ล้านบาท ให้มุ่งเน้นไปที่ระบบโรงเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนภายใต้กองทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการใด หรือ โรงเรียนในพื้นที่ตกหล่น

 3.ระบบโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง ภายใต้กรอบงบประมาณ 1,000 ล้านบาทในกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ ในกรณีด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กำหนดพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ โดยจะดำเนินการติดตั้งพื้นที่เป้าหมายจำนวน 115 แห่ง

 สำหรับวัตถุประสงค์ของ USO ให้ผลประโยชน์ต่อสาธารณะ คือ การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลนหรือยังขาดบริการจะช่วยให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ง่ายขึ้น เช่น การให้คำแนะนำทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่สำคัญ และให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ รพ.สต.ได้เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 สำหรับโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่ทั่วถึง ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ สามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่ขาดแคลนหรือยังขาดบริการได้ เช่น การแจ้งเตือนเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน และ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย เป็นต้น

 ขณะที่นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา อดีตกรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า โครงการ USO ของ สำนักงาน กสทช.เป็นโครงการที่ให้บริการแบบทั่วถึง ดังนั้น หากติดตั้งเครือข่ายในพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนถือว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้.