ลุ้นประชุมบอร์ด กสทช. 6 มี.ค. 67 เคาะแผน USO มูลค่า 6 พันล้าน

04 มี.ค. 2567 | 03:39 น.

เปิดวาระประชุมบอร์ด กสทช. เผยบรรจุแผนยุทธศาสตร์บริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 มูลค่ากว่า 6 พันล้าน ซึ่งเป็นวาระที่ค้างพิจารณาครั้งที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ บอร์ด กสทช. ได้กำหนดวาระการประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2567 ดังนี้

 • รับรองรายงานการประชุม จำนวน 9 วาระ
 • เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 17 วาระ
 • เรื่องค้างพิจารณา จำนวน 29 วาระ
 • เรื่องพิจารณา จำนวน 16 วาระ
 • เรื่องอื่นๆ อีก  1 วาระ 
 • รวมที่ประชุมฯ ได้พิจารณาไปทั้งสิ้น จำน 72 วาระ
   

 

สำหรับวาระที่ค้างคาพิจารณา คือ แผนการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) ซึ่งแผนดังกล่าวนำเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช.ครั้งที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งในวาระที่ประชุมบอร์ด กสทช.วันที่ 6 มีนาคม 2567 นี้ ได้บรรจุวาระเป็นวาระค้างคา โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ได้กำหนดแผนในการแสดงวิสัยทัศน์ สรรหาบอร์ด กสทช.ก่อนหน้านี้ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) กำหนดยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ 1

 • กลยุทธ์ที่ 1 ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นหลัก เพื่อให้ รพ.สต. สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ ภายใต้กรอบงบประมาณ 4,000 ล้านบาท

 

วาระประชุมบอร์ด กสทช.

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

 •  กลยุทธ์ที่ 1 ระบบโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้กรอบงบประมาณ 1,372.127 ล้านบาท ให้มุ่งเน้นไปที่ระบบโรงเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนภายใต้กองทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการใด หรือ โรงเรียนในพื้นที่ตกหล่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2

 •  กลยุทธ์ที่ 2  ระบบโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง ภายใต้กรอบงบประมาณ 1,000 ล้านบาทในกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ ในกรณีด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กำหนดพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ
 • โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำโครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และ เพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลน หรือ ยังขาดบริการที่ทั่วถึง (USO 2565) โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ติดตั้ง ออกเป็น 3 โครงการ ดังนี้

1.    โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ในพื้นที่ขาดแคลนหรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง (เพื่อสาธารณสุข)
2.    โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ในพื้นที่ขาดแคลนหรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง (เพื่อประโยชน์สาธารณะ)
3.    โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ในพื้นที่ขาดแคลนหรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง (เพื่อความมั่นคง)

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. การมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่ทั่วถึงในพื้นที่ที่ขาดแคลน หรือ ยังขาดบริการจะช่วยให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ง่ายขึ้น เช่น การให้คำแนะนำทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ร่วมถึงสามารถแจ้งเตือนสำคัญเกี่ยวกับการระบาดของโรค หรือ การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่สำคัญ และให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ รพ.สต. ได้เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2.การมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่ทั่วถึงช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนหรือยังขาดบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น การติดต่อกับหน่วยงานราชการ การเรียกร้องสิทธิทางกฎหมาย หรือ การเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาและ เป็นศูนย์ฝึกอบรมของหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยรัฐที่มีความต้องการใช้งาน

3.การมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่ทั่วถึงสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ที่ขาดแคลนหรือยังขาดบริการได้ เช่น การแจ้งเตือนเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือ การส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและความเชื่อมั่นในชุมชน และ ด่านชายแดนต่างๆ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกกับหน่วยงานภาครัฐที่บังคับใช้ด้านความมั่นคงต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือได้อีกทางหนึ่ง

ซึ่งก่อนหน้านี้ บอร์ด กสทช.เสียงข้างมากไม่เห็นชอบจำนวน 9 โครงการในร่างแผนปฏิบัติการฯ กรอบวงเงินรวม 5,811 ล้านบาท  ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุข
จำนวน 3,508 ล้านบาท และ ขอให้สำนักงาน กสทช.กลับไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมว่าโครงการมีประโยชน์อย่างไร ซ้ำซ้อนหรือไม่

ล่าสุด มีรายงานเพิ่มเติมว่าการประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 6 มีนาคม จากเดิม 72 วาระ ประธาน กสทช.ได้เปลี่ยนแปลงวาระเพิ่มเติมอีก 6 วาระรวมเป็น 78  วาระ

 • รับรองรายงานการประชุม จำนวน 9 วาระ
 • เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 7 วาระ
 • เรื่องค้างพิจารณา จำนวน 29 วาระ
 • เรื่องพิจารณา จำนวน 16 วาระ
 • เรื่องอื่นๆ อีก  7 วาระ 
 • รวมที่ประชุมฯ ได้พิจารณาไปทั้งสิ้น จำน 68 วาระ

รายละเอียด (คลิก)