ส่องโผ "ปลัดพลังงาน" ประเสริฐ-นันธิกา-จตุพร เทียบฟอร์มใครคว้าเก้าอี้

16 ส.ค. 2566 | 05:14 น.

ส่องโผ "ปลัดพลังงาน" ประเสริฐ-นันธิกา-จตุพร เทียบผลงานใครจะคว้าเก้าอี้ หลังจากนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันจะครบวาระพร้อมกับเกษียณในวันที่ 30 กันยายน 66

 "ปลัดกระทรวงพลังงาน"  กำลังเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง  เป็นเพราะ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน คนปัจจุบันจะครบวาระพร้อมกับเกษียณในวันที่ 30 ก.ย.66 หลังจากได้ต่ออายุมา 1 ปีตามมติของคณะรัฐมนตรี ( ครม.) โดยถือเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนแรกที่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้ถึง 5 ปี

ปฏิเสธไม่ได้ว่าห้วงเวลานี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงสูญญากาศการจัดตั้งรัฐบาล ผ่านมากว่า 3 เดือนยังจัดตั้งรัฐบาล่ไม่ได้ แม้ตอนนี้ พรรคเพื่อไทย อยู่ระหว่างฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาล คาดว่าจะมีการโหวตรายชื่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ช่วงรอยต่อของการจัดตั้งรัฐบาลแต่ยังมีรัฐบาลรักษาการอยู่ ดังนั้น คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้ผ่อนปรนให้มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเฉพาะกระทรวงที่กำลังจะเกษียณอายุราชการได้

เป็นผลให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สามารถเสนอชื่อและแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ แทนนายกุลิศ สมบัติศิริ  เพื่อเสนอต่อ ครม.เคาะรายชื่อเป็นทางการ แต่ รัฐมนตรีฯ  ไม่สามารถแต่งตั้งอธิบดีในกรมต่าง ๆ ที่จะเกษียณอายุราชการ ได้ 

เมื่อรายชื่อ ปลัดกระทรวงผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 169 (2) ต่อไป

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ผู้ที่คาดว่าจะช่วงชิงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานที่ว่างลงก็คือ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน และนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน โดยทั้ง 2 คนมีคุณสมบัติที่จะสามารถเป็นปลัดกระทรวงพลังงานได้

พลิกประวัติ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

ประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2509  ปัจจุบัน อายุ  57 ปี

ประวัติด้านการศึกษา 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมพลังงาน จาก George Washington University 
 • ปริญญาเอก ด้าน Energy Management and Policy จาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ตัวเต็งปลัดกระทรวงพลังงาน

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 229/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Senior Executive Fellows ปี 2559, Harvard University, Boston, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การสัมมนา IOD National Director Conference 2021 หัวข้อ “Leadership Behind Closed Door”
 • “How H & R as a specialty marketer and refiner with primarily Group I refinery technology
 • is planning to adapt to the changing refinery landscape” โดย Hansen and Rosenthal Group (H & R Group)
 • “กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน” โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • การบรรยายพิเศษ 2021 PTIT Special Lecture: “ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า ต้องมี “ใจใหม่” เพื่อพาประเทศให้พ้นจากหล่มเดิม ๆ”

ประสบการณ์การทำงาน

 • ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน : อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 • 2560 - 2563 : ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
 • 2557 - 2560 : รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

ประวัติ

 • วันเกิด : 6 ธันวาคม 2508
 • อายุ : 58 ปี

ประวัติการทำงาน

 • อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงพลังงาน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (การวางแผนภาคและเมือง) Long Island University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร/ประวัติการอบรมที่สำคัญ

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 ปี 2561 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248 ปี 2560
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 ปี 2555 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-GEP) รุ่นที่ 2 ปี 2553
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปี 2553
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 66 ปี 2552 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข.)
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหนึ่งรายชื่อที่ติดโผว่าจะเข้ามานั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังาน นั่นก็คือ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็มีความเปนไปได้ เช่นเดียวกัน เนื่องจากนายจตุพร ก็มีชื่อเป็นคณะกรรมการ ปตท. ด้วย

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประวัติ

 • วันเกิด : 3 พฤศจิกายน 2507 
 • อายุ : 57  ปี 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification program (DCP 129/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2560 - 2562 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • 11 สิงหาคม 2558 - 7 มกราคม 2564 กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น

 • ประธานกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นได้ว่าแคนดิเดตทั้ง 3 คนมีอายุราชการเหลือใกล้เคียงกัน ขณะที่ประสบการณ์ในการทำงานก็คือว่าไม่ได้มีใครด้อยไปกว่าผู้ใด

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่คาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานคนต่อไป น่าจะเป็นนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ซึ่งมีกลุ่มผู้สนับสนุนค่อนข้างแข็งแกร่ง