เปิดประวัติ "พชร อนันตศิลป์" ตัวเต็งนั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง

15 ส.ค. 2566 | 08:27 น.

เปิดประวัติ "พชร อนันตศิลป์" ตัวเต็งนั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง หลังมีกระแสข่าวว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นการทิ้งทวนของคณะรัฐมนตรีรักษาการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร

"พชร อนันตศิลป์" อธิบดีกรมศุลกากร ชื่อนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมาย เมื่อมีกระแสข่าวว่าจะถูกการเสนอชื่อเป็นปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ เป็นการทิ้งทวนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) รักษาการ

พชร อนันตศิลป์ เป็นใคร เหตุใดถึงจะได้ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงการคลัง "ฐานเศรษฐกิจ" จะพาไปทำความรู้จักให้มากขึ้น 

ประวัติ

 • วันเกิด : 6 กรกฎาคม 2514 
 • อายุ : 51 ปี

การศึกษา

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Master of Business Administration (MBA), Shenandoah University, U.S.A
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Director’s Briefing - Corporate Strategy Beyond The Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Incorporated
 • หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
 • หลักสูตร Super Series: Leadership & Effective Corporate Culture รุ่นที่ 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร ภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับ Judge Business School, University of Cambridge
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ
 • Fundamentals of Public Procurement สถาบัน United Nations Development Programme: UNDP, Denmark
 • WTO Advanced Regional Workshop on Government Procurement for Asia and Pacific Economies: WTO, China
 • หลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ สำหรับข้าราชการระดับสูงกระทรวงการคลัง สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ Kellogg School of Management และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs และ Schulich School of Business

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 221/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 7 เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ก.ย. 2561 อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • 2561 - ต.ค. 2562 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2561 - ก.ย. 2563 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • 2560 - 2563 กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาองค์กร สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 • 2562 - ม.ค. 2564 ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 2561 - 2565 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 2562 - ม.ค. 2565 ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน
 • 26 มี.ค. 2564 - 28 ธ.ค. 2565 กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาองค์กร สำนักงานศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
 • 1 พ.ย. 2561 - 15 มี.ค. 2566 กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

“พชร” ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกที่กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จากนั้นในช่วงปี 2544 – 2548 นายพชร ถูกยืมตัวมาช่วยราชการ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

จากนั้นเมื่อ ดร.สมคิด กลับเข้ามารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล คสช.อีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 อาชีพรับราชการของนายพชร ก็เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ปลายปี 2558 นายพชรได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพัฒนาระบบการเงินการคลัง (ซี 10) กรมบัญชีกลาง ดำรงตำแหน่งอยู่ที่นี่ได้ประมาณ 9 เดือน นายพชร ก็ได้รับการโปรโมทขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และอีก 7 เดือนต่อมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จากนั้นที่ประชุมครม.วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ก็มีมติย้ายนายพชร มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต และเป็นอธิบดีกรมศุลกากรในปัจจุบัน