svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ส่องประวัติการทำงานไม่ธรรมดา "ทศพร ศิริสัมพันธ์" จากข้าราชการสู่บอร์ด ปตท.

18 ตุลาคม 2565

ส่องประวัติการทำงานไม่ธรรมดา "ทศพร ศิริสัมพันธ์" จากข้าราชการสู่บอร์ด ปตท. จะผ่านงานอะไรมาบ้างอ่านได้เลยที่นี่

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา พร้อมระบุว่า เป็นหตุผลส่วนตัว

 

สำหรับนายทศพร นั้น ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และได้รับความไว้วางใจจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างมาก เรียกว่าทำงานสายตรงขึ้นกับนายกรัฐมนตรีเลยทีเดียว

 

โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติเห็นชอบให้ นายทศพร ย้ายจากเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์คนที่ 16 ของประเทศไทย

 

ซึ่งการโยกย้ายครั้งดังกล่าวถือว่าไม่ธรรมดา เพราะไม่ปรากฏบ่อยครั้งนัก ที่ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมีพื้นเพมาจากนอกสาขาเศรษฐศาสตร์  โดยที่ผ่านมามีเพียงนายสุนทร หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการคนแรก ที่จบอักษรศาสตร์ และนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการคนที่ 9 ที่จบมาทางรัฐศาสตร์ เช่นเดียวกับ นายทศพร 
 

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งเลขาสภาพัฒน์ของนายทศพร มีบทบาทโดดเด่น ในฐานะแม่งานสำคัญในศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ที่จะตั้งขึ้นมา ทำหน้าที่รวบรวมแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อนายกฯ โดยตรง เพื่อสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

อย่างไรก็ดี หากย้อนกลับไปบนเส้นทางสายข้าราชการของนายทศพรนั้น เริ่มต้นชีวิตการทำงานป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรองอธิการบดีด้านพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ จากนั้นเบนเข็มมาเป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ก่อนจะมาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเลขาฯสภาพัฒน์ 

 

อย่างไรก็ตาม นายทศพร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ปตท. โดยมีผลมาตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมนัดพิเศษคครั้งที่ 4/2565 จนมายื่นขอลาออกในที่สุดดังกล่าว 

 

อ่านข่าว : "ทศพร ศิริสัมพันธ์"ยื่นลาออกจากประธานบอร์ด ปตท.

 

ประวัติการทำงานของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

 

23 สิงหาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2563

 • กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
   

1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2563

 • กรรมการและประธานกรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลธนาคารแห่งประเทศไทย
   

29 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2563

 • เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ตุลาคม 2559 - 28 มิถุนายน 2561

 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
   

2557 - กันยายน 2559

 • ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
   

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

 • ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด

 

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
   

ขณะที่คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ประกอบด้วย 

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Public Administration, Pi Alpha Alpha
 • (National Honor Society for Public Affairs and Administration),
 • Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ
 • Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 80/2006), Finance for Non - Finance Director (FND 30/2006),
 • Director Certification Program Update (DCPU 4/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom ปี 2014,
 • Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Chairman Forum ในหัวข้อ “The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight”
 • การสัมมนา Global Anti-Corruption and Integrity Forum 2018, OECD, Paris ประเทศฝรั่งเศส
 • การสัมมนา “How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era”
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย