เปิดเบื้องลึกการเมืองบีบ "ทศพร ศิริสัมพันธ์" ลาออกจากประธานบอร์ด ปตท.

18 ตุลาคม 2565

เปิดเบื้องลึกการเมืองบีบ "ทศพร ศิริสัมพันธ์" ลาออกจากประธานบอร์ด ปตท. หลังขัดแย้งอย่างหนักกับคณะทำงานของรัฐบาล

จากกรณีที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา

 

 

ต่อเรื่องดังกล่าวแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้นายทศพร ต้องขอลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. ครั้งนี้ มาจากแรงกดดันทางการเมืองเป็นหลัก เนื่องจากนายทศพร นั้น ถือว่าอยู่คนละขั้วกับผู้ที่มีอำนาจทางกรเมืองในปัจจุบัน จึงไม่อาจทำงานต่อไปได้ ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว

 

"นายทศพร มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับคณะทำงานของรัฐบาล  และถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งต่างๆ"

 

อย่างไรก็ดี นอกจากจะยื่นลาออกจากการเป็นประธานบอร์ด ปตท.แล้ว นายทศพรยังอยู่ระหว่างยื่นหนังสือลาออกจากทุกตำแหน่งในรัฐบาล โดยขณะนี้นายทศพรดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ทั้งนี้ นายทศพร ถือว่าเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่พล.อ.ประยุทธ์ให้ความไว้วางใจ และเคยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แทนนายปรเมธี วิมลศิริ ที่ย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อนายทศพรเกษียนณอายุแล้วพล.อ.ประยุทธ์ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
 

 

สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ นั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ปตท. โดยมีผลมาตั้งแต่งันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมนัดพิเศษคครั้งที่ 4/2565

ด้านประวัติการทำงานของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

 

23 สิงหาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2563

 • กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

 

1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2563

 • กรรมการและประธานกรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลธนาคารแห่งประเทศไทย

 

29 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2563

 • เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

 

ตุลาคม 2559 - 28 มิถุนายน 2561

 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

2557 - กันยายน 2559

 • ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

 • ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

 

ขณะที่คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ประกอบด้วย 

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Public Administration, Pi Alpha Alpha
 • (National Honor Society for Public Affairs and Administration),
 • Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ
 • Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 80/2006), Finance for Non - Finance Director (FND 30/2006),
 • Director Certification Program Update (DCPU 4/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom ปี 2014,
 • Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Chairman Forum ในหัวข้อ “The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight”
 • การสัมมนา Global Anti-Corruption and Integrity Forum 2018, OECD, Paris ประเทศฝรั่งเศส
 • การสัมมนา “How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era”
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โครงสร้างบอร์ด ปตท. ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

 • รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ​
 • หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
 • พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
 • นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา​ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
 • นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ​
 • พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ​
 • นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา​
 • นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
 • นายพงศธร ทวีสิน กรรมการ กรรมการสรรหา​
 • นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
 • รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
 • นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
 • นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
 • นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ , เลขานุการคณะกรรมการ