ปตท.แต่งตั้ง"ทศพร ศิริสัมพันธ์"เป็นประธานบอร์ด มีผลตั้งแต่ 8 เม.ย.นี้

11 เม.ย. 2565 | 00:19 น.

ที่ประชุมบอร์ด บมจ.ปตท (PTT) ไฟเขียวแต่งตั้ง"ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์"เป็น ประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 มีมติแต่งตั้ง ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการ  พร้อมอนุมติแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้
         

คณะกรรมการสรรหา

 

 • นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)
 • นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 • นายพงศธร ทวีสิน กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)


 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

 

 •  พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
 • นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 • นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

 • นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง)
 • รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 • นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 

 •  ม.ล.ชโยทิต กฤดากร กรรมการ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
 • นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 • รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นกรณีคุณชาญศิลป์ ฯ ให้มีผลตั้งแต่วันที่14 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 

ปตท.แต่งตั้ง"ทศพร ศิริสัมพันธ์"เป็นประธานบอร์ด มีผลตั้งแต่ 8 เม.ย.นี้