"ทศพร ศิริสัมพันธ์"ยื่นลาออกจากประธานบอร์ด ปตท.

18 ต.ค. 2565 | 03:30 น.

"ทศพร ศิริสัมพันธ์"ยื่นลาออกจากกรรมการอิสระและประธานกรรมการ ปตท. ด้วยเหตุผลส่วนตัว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ได้ทำหนังสือถึง คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง  ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ โดยระบุว่า

 

ด้วยข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ มีความประสงค์จะลาออกจากกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วยเหตุผลส่วนตัว

 

 

โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 

"ทศพร ศิริสัมพันธ์"ยื่นลาออกจากประธานบอร์ด ปตท.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ มีประวัติการศึกษา ดังนี้

 

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Public Administration, Pi Alpha Alpha (National Honor Society for Public Affairs and Administration),Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • 23 สิงหาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

 

 • 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2563

กรรมการและประธานกรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 • 29 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2563

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

 

 • ตุลาคม 2559 - 28 มิถุนายน 2561

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

 • 2557 - กันยายน 2559

ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

 • การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

 

 • ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 • กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด